• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • Lagligt och olagligt vid poliskontroller – Analys och lärdom kring Kommenderingschef Lena Matthijs svar rörande Svenljunga-kontrollerna!

Lagligt och olagligt vid poliskontroller – Analys och lärdom kring Kommenderingschef Lena Matthijs svar rörande Svenljunga-kontrollerna!

Den högst ansvarige polismannen, Kommenderingschef Lena Matthijs, besvarade under förra veckan Paybacks frågeställningar med att i ett flertal fall direkt hänvisa till olika lagparagrafer. Matthijs pekade samtidigt väldigt tydligt ut vad hon anser polisen vid dessa kontroller har lagstöd för och vilka former av kontrollåtgärder som måste ske på frivillig väg.

Payback har nu analyserat svaren. Jag kommer här nedan att dels specificera vilka kontroller som måste ske på frivillig väg och som därför bikers i fortsättningen kan direkt vägra att medge tillstånd för utefter Matthijs svar, men även kontrollera om Matthijs svar verkligen har stöd i lagen.

Nyttan av polisens svar hänvisning till aktuella lagparagrafer

Då bikerkulturens kamp för återupprättelse är ett långsiktigt arbete och förs på både ett medialt och ett rättsligt plan är denna typen av frågor och svar en väldigt viktig bit för att dels vinna kunskap exakt över Polisens arbetsmetoder och vilka lagstöd som i sammanhanget dpolisen själva hänvisar till för att i framtiden ännu effektivare kunna bemöta och överklaga olika åtgärder rättsligt.

Aktuella Lagparagrafer

För att kunna jämföra Mathijs utsagor med lagparagrafernas lydelser så kopierar jag här in lagtexterna för direkt jämförelsemöjlighet:

Rättegångsbalken
28:14: Av den som är anhållen eller häktad må fotografi och fingeravtryck tagas; han vare ock underkastad annan dylik åtgärd. Vad nu sagts gälle ock annan, om det erfordras för vinnande av utredning om brott, varå fängelse kan följa.

Polislag 1984:387

Kroppsvisitation
19 § En polisman som med laga stöd griper eller annars omhändertar eller avlägsnar någon får i anslutning till ingripandet kroppsvisitera denne i den utsträckning som är nödvändig
1. av säkerhetsskäl för att vapen eller andra farliga föremål skall kunna tas om hand, eller
2. för att hans identitet skall kunna fastställas.

En polisman får också kroppsvisitera i den utsträckning det behövs för att söka efter
1. vapen eller andra farliga föremål som är ägnade att användas vid brott mot liv eller hälsa, om det med hänsyn till omständigheterna kan antas att ett sådant föremål kan förklaras förverkat enligt 36 kap. 3 § brottsbalken, eller
2. föremål som är ägnade att användas som hjälpmedel vid brott som innefattar skada på egendom, om det finns särskild anledning anta att den som avses med åtgärden bär ett sådant föremål med sig och det med hänsyn till omständigheterna kan antas att föremålet kan förklaras förverkat enligt 36 kap. 3 § brottsbalken Lag (2003:858).

Särskilda befogenheter till husrannsakan och liknande åtgärder.
20 a § En polisman får genomsöka ett fordon i den utsträckning det behövs för att söka efter vapen eller andra farliga föremål som är ägnade att användas vid brott mot liv eller hälsa, om det med hänsyn till omständigheterna kan antas att ett sådant föremål kan påträffas och förklaras förverkat enligt 36 kap. 3 § brottsbalken. Lag (2006:387).

Lagstödsanalys

Lena Matthijs anger att hon gett direktiv om trafikkontroller för att kontrollera körkort, nykterhet, drogfylla samt för fordonskontroll för vapenkontroll samt inhämta underrättelsematerial om besökarna. Fordonskontroll fick ske om förutsättningarna enligt Polislagen 20A var uppfyllda

Lena Matthijs menar att polisen kan ställa frågor och fotografera i samband med kontroller så länge det inte övergår i trakasserier eller ofredande av enskilda.

Lena Matthijs medger samtidigt att hon inte beordrat någon fullständig id-kontroll i sammanhanget om inte förutsättningarna enligt Polislagen 20A var uppfyllda.

Lena Matthijs uttalar slutligen att hon inte givit några direktiv om åsiktsregistrering, fotografering av västmärken, tatueringar! Inte heller har Matthijs givit direktiv om utfrågning av märkesbetydelser eller avritning av ryggmärken!

Lena Matthijs pekar också ut att
– Fotografering inte får ske tvångsvis eller på ett sätt som uppfattas som tvingande om det inte sker utefter anhållan, häktning eller utredning av brott varpå fängelse kan följa (Rättegångsbalken 28:14)
– Kroppsbesiktningar och kroppsvisitationer får inte äga rum utan lagstöd och får inte ske systematiskt.
– Det är upp till den enskilde både att besvara frågor och visa id-kort i samband med kontroller! Polisen kan inte tvinga någon att vare sig besvara frågor eller visa id för då räknas det som tvångsåtgärd och kräver lagstöd.
– Polisen kan genomföra husrannsakan (enligt Polislag 20A) och kroppsvisitation (enligt Polislag 19) om det finns särskilda skäl att anta att det kan finnas vapen i bilarna.

Slutsatser rörande polisens metoder vid Svenljungakontrollerna

Polisens Kommenderingschef har gett befogenhet för de plats närvarande poliserna att genomföra trafikkontroll med körkortskontroll, nykterhetskontroll samt för vapenkontroll i fordon samt för inhämtning av underrättelsematerial. Något lagstöd för att specifikt och systematiskt kontrollera 300 mc-festdeltagare existerar dock ej varför åtgärden i sig är illegal. Körkortskontroll innefattar den som framför fordonet och all kontroll av passagerare är därvid olaglig.

Vad gäller den på plats företagna systematiska fotograferingen som polisen företog av närmast samtliga deltagare, västar, id-handlingar, synliga tatueringar, utfrågningar av märkesbetydelser m.m finns inget som helst lagligt stöd för. Det är således en handling som direkt bryter mot lagens innebörd såväl som intention. Inte heller finns lagrum för systemtiska kropssbesiktningar/kroppsvisitation av personer eller för genomsökning av fordon. Husrannsakan i fordon får enbart förekomma vid misstanke om konkret brottslighet såsom vapeninnehav i det enskilda fallet och kan aldrig med lagstöd användas för att genomsöka et större antal fordon då det inte kan finnas konkret misstanke utom i ett mindre antal fall.

Inte heller för systematisk kroppsvisitation finns det någon form av lagstöd. Kroppsvisitationer får enbart genomföras när det föreligger konkret misstanke om vapeninnehav eller om personen ifråga skall omhändertas eller gripas!

Således är närmast alla av de från polismyndighetens sida utförda kontrollerna olagliga och saknar stöd av eller bemyndigande i lag. Polislagen ger underlag för att i de enskilda fallen genomföra husrannsakningar såväl som kroppsvisitationer men åtgärderna skall då bygga på att de enskilda personerna antingen skall omhändertas alternativt gripas eller att personen misstänks för vapeninnehav gömt på sig själv eller i det framförda fordonet.

Det finns alltså underlag för ingripande i det enskilda fallet, när det gäller husrannsakan eller kroppsvistering, men polislagen ger inget som helst stöd för systematiska masskontroller av något slag!

Information om specificerade åtgärder som kräver frivillighet inför kommande kontroller:

– Legitimering och svarande på frågor är frivilligt. Endast vid brottsmisstanke i det enskilda fallet är legitimering obligatorisk. Och, brottsmisstankar kan inte föreligga mot ett kollektiv utan kan endast hävdas på enskild nivå.
– Fotografering av person får endast ske på frivillig basis.
– Fotografering och avritning av körkort, ryggmärken och tatueringar är frivilligt och kan förvägras.
– Kroppsvisitation får enbart ske på frivillig basis om inte konkret misstanke i det enskilda fallet föreligger om vapeninnehav.
– Husrannsakan, gemomsökning av fordon, får endast ske vid konkret misstanke om vapeninnehav och får aldrig genomföras systematiskt av polismyndigheten.

Med andra ord är du inte misstänkt för konkreta vapenbrott eller skall omhändertas eller gripas måste alla former av kontroller ske på frivillig basis utom uppvisande, dock ej överlämnade, av förarbevis.

Genomför polisen olika former av kontrollåtgärder systematiskt mot ett helt kollektiv är det i varje enskilt fall en fråga om ofredande och trakassering som saknar lagstöd och därmed är olaglig!

Kommenderingschef Lena Matthijs besvarar Paybacks frågor och utdelar oväntat beröm till Payback! (Om Svenljungakontrollerna)
http://www.payback.name/?p=3755

En bikers vittnesmål från Svenljunga-Festen!
http://www.payback.name/?p=3618

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin