Köp, hyr, belåna och försäkra fastigheter i enskilds namn och ej i klubbens!

 

På förekommen anledning repriserar vi härmed en artikel som är ytterst viktig för bikerklubbarna i Sverige. Vi kommer framöver när tiden är mogen att utveckla anledningen till att vi repriserar artikeln och även motiven bakom.

Payback Sverige har tittat på vad som gäller avseende försäkring, lån och hyra av fastighet. Vi har därvid läst lagtexter varit i kontakt med de myndigheter och institutioner som har till uppgift att utöva tillsyn i ärendena och kommit fram till nedanstående slutsatser:

Försäkringsbolag kan inte vägra enskilda att teckna försäkring

När det gäller konsumentförsäkring, d.v.s. skadeförsäkring som en fysisk person tecknar, huvudsakligen för ändamål som faller utanför näringsverksamhet, finns en bestämmelse om kontraheringsplikt. Kontraheringsplikt innebär att ett försäkringsbolag inte får vägra en fysisk person att teckna en försäkring, om det inte finns särskilda skäl.

Kontraheringsplikten regleras i 3 kap. 1 § försäkringsavtalslagen, FAL, (2005:104) där det framgår att ett försäkringsbolag inte får vägra en konsument att teckna en sådan försäkring som bolaget normalt tillhandahåller allmänheten när det har fått de uppgifter som behövs, om det inte finns särskilda skäl för vägran med hänsyn till risken för framtida försäkringsfall, den befarade skadans omfattning, den avsedda försäkringens art eller någon annan omständighet.

Särskilda skäl kan exempelvis vara om den fysiska personen tidigare har begått brott som har särskild betydelse från försäkringssynpunkt, till exempel tidigare har begått bedrägeri mot bolaget, eller att den fysiska personen har drabbats av så många skador att det tyder på onormalt hög grad av vårdslöshet. Försäkringsbolaget måste göra en individuell riskbedömning. Om försäkringen inte beviljas måste de motivera sitt beslut. Ytterst kan man få saken prövad i domstol.

När det kommer till företagsförsäkring (föreningar och juridiska personer) finns inte ovan nämnda kontraheringsplikt.

Generellt råd

För att undvika framtida trassel med försäkringsbolag är Payback Sveriges generella råd att köpa, hyra och försäkra fastigheter i en enskild klubbmedlems namn och inte i klubbens namn. Är fastigheten köpt eller hyrd i en enskild persons namn kan saken för det första prövas gratis via Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) och därvid undgå svindyra stämningskostnader vid tinget. Arn prövar tvister mellan enskild konsument och företag men inte tvister mellan företag och föreningar.

Och, för det andra gäller då kontraheringsplikten som beskrivits ovan. Var noga med att vid eventuella avslag på att teckna försäkring alltid kräva:

1. En individuell riksbedömning vilket innebär att försäkringsbolaget måste ha företagit en utredning som konstaterar att just du som person utgör en förhöjd risk i försäkringshänseende. Det räcker således inte med att hänvisa till någon form av föreningstillhörighet då det föreligger en kontraheringsplikt för individer att få teckna försäkring.

2. Begära ut lagstadgad skriftlig dokumentation över motiven för avslag för att kunna få prövat saken via ARN eller domstol.

Acceptera aldrig särbehandlande låne- eller hyresvillkor

När det kommer till bankaffärer är saken mer komplicerad och beroende på ursprunglig avtalstext. Har man i avtal accepterat villkor så anses det som du frivilligt accepterat villkoren. Du måste således tänka före och aldrig acceptera oskäliga eller negativt särbehandlande villkor. Det föreligger exempelvis inga lagar som reglerar bankers priser eller räntesatser och gränsen för vad som bedöms som ocker i sammanhanget är skyhög.

Låt enskild person stå för låne- och hyresavtal!

Även här gäller att om du som privatperson köpt, hyr eller belånar fastighet så kan du få saken prövad i ARN eller hyresnämnden och därvid undkomma svindyra rättegångskostnader. Paybacks rekommendation är därför att även när det avser hyra, köp eller belåning av fastighet alltid låta en enskild person stå för alla förekommande avtal. Separata avtal kan därefter tecknas mellan den enskilde och föreningen hur medlemmens utträde ur föreningen ska hanteras praktiskt och juridiskt.

Flytta lån och konton till Forex Bank!

Rent allmänt råder vi bikers och bikerklubbar att sköta alla sina affärer via Forex Bank då de är den absolut enklaste och smidigaste arbetspartnern av Sveriges banker. De löser problem och skapar inte problem där inga finns. Och, de är den bank som är minst benägen att vika sig för myndigheter.

Författningskommentarer kring försäkringavtalslagen:
http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/25383

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin