Justitieministern uttalade att Bikers är icke skyddsvärda personer!! Del 2/2

 

Payback skrev under gårdagen om Ann Heberleins uttalanden om det okränkbara människovärdet i boken Etik: Människa, Moral och Mening. Vi lovade att utveckla avsikten  och sätta in människovärdet i ett större sammanhang i  en kommande artikel vilket vi härmed gör i del 2 om avhumaniseringens olika steg.

Varje samhälle måste ha en fiende!

Varje tid måste tydligen utse en grupp av människor att beröva deras människovärde och frånerkänna medlemmarna deras fri- och rättigheter. I närhistorien kan vi bara som exempel ta judarna, färgade samt numer bikers såsom exempel på alla de grupper som i tiden utsatts för förföljelser.

En hel del människor, och med stort berättigande, anser inte det vara korrekt att prata om och jämföra bikers med exempelvis judeförföljelsen. Det är helt korrekt att förföljelsen av judarna som resulterade i att de kastades i koncentrationsläger, utsattes för extrema experiment samt gasades och på andra sätt eliminerades är av en helt annan kaliber och omfattning. Helt annan! Visst är det så och därför självklart hävdar vi bikers inte heller att förföljelserna är i samma storlek eller division. Det vore djupt orättfärdigt mot alla de judar som fick sätta livet till m.m.

Vad vi pratar om är att förföljelsen av bikers har samma karaktär och ingredienser om än omfattningen är av en betydligt mindre storlek. Å den jämförelsen anser vi däremot vara adekvat att göra.

Förminskande av människovärdet

1. Mediakampanj för att bereda mark

I alla former av förföljelser så börjar de i liten skala för att när förarbetet är gjort kunna trappas upp i omfattning och då också vinna laga möjlighet att förfölja gruppen inom statens ramar och ramverk.

När det gäller bikers har polis och media i symbios fört en massiv mediakampanj där klubbarna demoniserats och kriminaliserats medialt utan att någon klubb bundits vid ett konkret brott.

Enskildas gärningar har tagits såsom intäkt för att klubben är kriminell vilket är ett unikt synsätt som inte praktiseras på andra grupper i samhället utanför religiös eller etnisk grund.

Budskapet om kriminella mc-gäng har återupprepats så många gånger i så många media att allmänhet, politiker och även beslutsfattare på alla nivåer i samhället har uppfattat och förstått budskapet som varande sant. Om en lögn upprepas tillräckligt blir den en sanning. Ett känt koncept för hjärntvätt som praktiserades och uppfanns av Nazi-Tysklands propagandaminister Joseph Goebbels. Så demoniserades judarna och så demoniserades bikers i modern tid över världen.

2. Alltmer övervakning och inskränkning av mänskliga fri- och rättigheter!

När mediabudskapet pumpats in i människornas medvetande och tagit plats såsom en sanning kan nästa steg påbörjas: Att få lagstiftare och en folkvald riksdag att acceptera alltmer långtgående övervakning av utvalda gruppmedlemmar, utökade resurser i form av pengar och trupper att nedkämpa samhällets nya fiende samt i och med gruppens utmålade farlighet också kunna utföra allehanda övergrepp riktade mot gruppens medlemmar.

Så har också polisen fått igenom en rad inskränkande lagar som riktas mot mc-klubbar som ibland omskrivs såsom organiserad brottslighet.

3. Människor har inbringats i tron att bikers är monster och därigenom har rättskänslan eliminerats!

Acceptansen och toleransen vad gäller andra former av övergrepp riktade mot gruppen har samtidigt underbyggts via mediakampanjerna och normalt rättskännande personer har inbringats i en falsk verklighet där bikern är det stora monstret som hotar inte bara samhällsbygget utan även varje människas vardagsliv genom sin fortsatta existens.

I det läget kan också medborgare, politiker, beslutsfattare och samhällsdebattörer acceptera att gruppen utsätts för ideliga kontroller, kroppsvisitationer, olaga registreringar, husrannsakningar utan grund m.m. Polisen kan i godan ro stå fram i media och säga att de gjort detta utan att det förelegat några som helst brottsmisstankar eller att de gjort insatsen som ett led i kampen mot organiserad brottslighet eller för att störa och förstöra för klubbarna.

Det faktum att klubbarnas kriminella status aldrig varit föremål för en direkt prövning i domstol är efter mediakampanjen numer irrelevant i sammanhanget.

Ingen reagerar helt enkelt för att de anser åtgärderna är berättigade i det att de tror på budskapet i mediakampanjerna. Deras hjärna har accepterat bilden av monstret och reagerar inte på sedvanligt sätt när övergrepp äger rum framför ögonen på dem.

Så kan polisen också utveckla förföljelserna till att omfatta exempelvis sådana åtgärder som att tvinga arbetsgivare att sparka bikers, tvinga krogar att införa västförbud med serveringstillstånd som utpressning, ringa runt till fastighetsägare och tvinga dem att vräka bikerklubbar eller att inte hyra ut fastigheter m.m.

4. Avhumanisering – Berövandet av människovärdet!

Den mediala kampanjen har således avhumaniserat bikern och bikerklubbarna och gjort bikern till ett fritt villebråd . Bikern har berövats sitt människovärde som ska vara okränkbart.

Vad myndigheterna än iscensätter och genomför mot bikers och bikerklubbar finns nu en inneboende acceptans för hos medborgare, politiker, beslutsfattare och debattörer.

Det syns framförallt i mediadebatten. Tidningarna skriver av polisernas rapporter och återger ordagrant vad enskilda polismän eller polismyndigheten som sådan uttalar. Inga kritiska frågor ställs. Inga uttalanden ifrågasätts. Inga källor, fakta eller forskningsbelägg för olika saker kring bikerkulturen avkrävs de parter som smutskastar bikers. Ingen avvikande röst vågar göra sig hörd.

Två talande exempel är den stora debatt som uppstod och där en hel rad framstående personer tog ställning emot polisen när de utan att brottsmisstankar förelåg kontrollerade papperslösa i tunnelbanan. Att polisen året runt kontroller en mycket större mängd bikers utan att brottsmisstankar föreligger upprörde dock ingen…

G W Persson avslöjade i samband med att Polisen beslagtogs med att olaga registrerat romer i direktsänd TV att ett likadant register fanns över bikers där minderåriga barn och anhöriga förekom. Ingen reagerade eller har gjort någonting sedan dess…

Så visst har bikers avhumaniserats. Rättigheter som tillkommer allt och alla andra i samhället avser inte längre bikers!

Hur var det nu Professorn i Etik, Ann Heberlein uttryckte saken om människovärdet:

Sidan 72: Att alla människor har samma värde är detsamma som att alla människor har samma mänskliga rättigheter och samma rätt att få dem respekterade och att ingen människa är förmer än någon annan,

Sidan 75: En formulering av människovärdesprincipen som bland annat används i Statens Offentliga Utredningar lyder som följer: Människovärdesprincipen innebär att alla människor har samma värde och samma rätt oberoende av personliga egenskaper och funktioner i samhället…

Människovärdesprincipen, som de formuleras ovan, intar en central roll i etisk debatt och är den fundamentala utgångspunkten då människan och hennes rättigheter diskuteras, och är oförenlig med alla former av rasism, sexism och andra typer av negativ särbehandling.

Så där är vi nu. Steg 4.

5. Icke-skyddsvärda personer

Icke skyddsvärda personer hade varit ett abstrakt och klart surrealistiskt fenomen om det inte vore för det faktum att förra Justitieministern Beatrice Ask faktiskt uttalar sig i dessa termer under hösten 2014 när hon förannonserar en utredning om att kunna vräka mc-klubbar från deras fastigheter. Ask säger då: Det besittningsskydd för lokalhyresgäster som finns i dag ska inte gynna grupper som inte är skyddsvärda. Justitieministern stod också för flera liknande uttryck i nyhetsrapporteringen kring utredningsannonseringen.

Att endast ett ytterst lite fåtal personer poängterat det felaktiga i att en Justitieminister uttalar att visa personer/grupper i samhället icke är skyddsvärda är direkt alarmerande i det att det påvisar att samhällsklimatet är sådant att i princip vilka särbehandlingar som helst skulle kunna tillgripas mot bikers då motreaktioner icke existerar.

Vi vill här erinra om vad Grundlagen (regeringsformen 1:2) uttalar  Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet…Det allmänna ska verka för att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla områden samt värna den enskildes privatliv och familjeliv. Det allmänna ska verka för att alla människor ska kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället och för att barns rätt tas till vara.

Det finns enligt lagen således inga icke skyddsvärda personer eller grupper i samhället! Detta torde Beatrice Ask såväl som alla andra som läser denna artikel ta till sig samt omsätta i sitt arbete och tänkande!

Att viktiga samhällsföreträdare dock börjat prata om icke skyddsvärda personer är, om man betänker de steg som redan tidigare avverkats och fullföljts avseende avhumanisering av bikers, således mycket allvarligt och visar att vi har fog i sak för våra jämförelser.

Om Ann Heberlein, människovärdet och varje människas okränkbara rättigheter! Del 1/2:
https://payback.name/om-bikers-och-varje-manniskas-okrankbara-rattigheter-del-1-2/

Se länkar till regeringens och förre justitieminister Beatrice Asks uttalanden:
http://www.payback.name/?p=13950

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin