JO utreder inte polisinsatsen vid Chappen! Polisens dokumentation utgallrad!

JO har beslutat att inte inleda någon utredning rörande polisinsatsen vid High Chaparral i samband med arrangemanget “Till minne av Swedish Bike Meet”.

I beslutet står följande: Handlingar rörande polisinsatsen har infodrats och granskats.

Det saknas tillräckliga skäl att vidta några ytterligare utredningsåtgärder i ärendet. Vid den bedömningen bedömningen har beaktats bl.a. att frågan om polisens rätt att avfotografera personer nyligen var föremål för JO:s överväganden.

Payback skickade direkt en förfrågan till JO om att få ta del av den dokumentation polismyndigheten insänt till JO rörande insatsen och erhöll följande svar:

JO fattade beslut den 29 oktober 2012. Under ärendets handläggning hos JO infordrades kopior av polismyndighetens dokumentation från Swedish Bike Meet mellan 120601-120603 samt kopia av handlingar i ärende P037.519-12 och P037.796-12. Ärendet har avslutats och kopiorna har utgallrats. De finns därför inte kvar hos JO och Er begäran kan således inte bifallas.

Payback Sveriges kommentar

Att inte den enormt överdimensionerade och oproportionerliga polisinsatsen utreds, en insats som fick arrangören att kasta in handduken för gott, kan bara vara ett resultat av att polisen mörkat och ljugit om insatsens storlek och dess utförande. Olaga fotografering var ju också den minsta ingrediensen i anmälan varför den i sammanhanget närmast saknar betydelse.

Vi ämnar gå till botten med saken och har satt Anna på att försöka få ut polisens dokumentation i ärendet för att kunna se vad de svarat. Ett förfarande som brukar vara ytterst tidsödande och ta väldigt lång tid och många påstötningar från begäran om att få ta del av polisdokumentationen inlämnats tills dess dokumentationen väl lämnats ut.

Att inte JO har som rutin att spara all dokumentation i varje ärende finner vi också högst anmärkningsvärt. De som efter en tid vill granska exempelvis JO:s arbete gällande polisens arbetsmetoder mot bikerkulturen ställs inför ett närmast oöverstiglit hinder därmed då det för att se olika besluts riktighet måste förlita sig helt på polisens välvilja i varje enskilt fal att lämna ut fullständig dokumentation rörande oliak ärenden. En företeelse som skulle vara möjlig för exempelvis Lasse Wierup men knappast för någon annan seriös aktör. Än mindre när landets polismyndighet skulle inse att de var utsatt för en systematisk granskning över interna arbetsmetoder.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin