• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • JK fäller Polisen för att för tredje gången under loppet av 17 månader ha brutit mot Europakonventionen såväl som mot Europadomstolen i arbetet mot bikers!

JK fäller Polisen för att för tredje gången under loppet av 17 månader ha brutit mot Europakonventionen såväl som mot Europadomstolen i arbetet mot bikers!

Beslutet

JK har i det Payback drivna ärendet med diarienummer: 6875-18-4.3, fattat beslut att Polisinsatsen med kontroll och fordonsgenomsökning utefter polisprotokollets uppgifter om att personen bar en klubbtröja samt en support t-shirt strider mot Europakonventionen för mänskliga rättigheter, artikel 8 samt mot Europadomstolens domslut i Gillian och Quinton mot Förenade kungariket, no. 4158/05, dom den 12 januari 2010).

Vi saxar viktigare stycken ur JK-beslutet:

Både genomförandet av kroppsvisitationen och undersökningen av bilen får anses ha innefattat ett ingrepp i HN:s rätt till privatliv enligt artikel 8.1.

Kroppsvisitation och husrannsakan innebär långtgående ingrepp i den enskildes integritet. Vid en avvägning mellan Polismyndighetens legitima intresse av att förebygga brott genom att söka efter farliga föremål och den enskildes rätt till privatliv kan ingreppet i det här fallet inte anses motiverat. Xxx:s rättigheter enligt artikel 8 i konventionen har därmed åsidosatts.

Även om kroppsvisitationen och genomsökningen av bilen kan ha orsakat Xxx känslor av obehag anser Justitiekanslern att den ideella skadan får anses vara mindre allvarlig. Det lidande som han har drabbats av får därför i det här fallet anses tillräckligt kompenserat genom att Justitiekanslern konstaterar att Europa-konventionen har åsidosatts. (jfr NJA 2013 s. 842 samt Gillian och Quinton mot Förenade kungariket, no. 4158/05, dom den 12 januari 2010).

Xxx har således inte någon rätt till ekonomisk ersättning för ideell skada med anledning av att hans rättigheter enligt artikel 8 i Europakonventionen har överträtts.

Viktig framgång för hela bikerkulturen!

Givetvis är JK:s beslut ett mycket viktigt beslut när det gäller Paybacks arbete mot Polisens olaga insatser mot bikers och bikerklubbar. Fler och fler JO- såväl som JK-beslut kritiserar Polisens metoder och fastslår att de är olagliga. Än viktigare är att JK-besluten också fastslår att Polisens insatser strider mot såväl Europakonventionen för mänskliga rättigheter som mot Europadomstolens domar vilka bägge två är juridiska instrument som Sverige förbundit sig att följa och tillämpa!

I Europakonventionens artikel 1 står följande:
Skyldighet att respektera de mänskliga rättigheterna
De höga fördragsslutande parterna skall garantera var och en,
som befinner sig under deras jurisdiktion, de fri- och
rättigheter som anges i avdelning I i denna konvention.

Sverige har alltså som nation en absolut och ovillkorlig skyldighet att skydda medborgarna mot övergrepp av deras mänskliga rättigheter enligt Europakonventionen likaväl som att följa Europadomstolens domslut!

Det innebär att Sverige ska garantera och respektera våra rättigheter enligt artikel 8 i Europakonventionen om rätten till privatliv avseende olaga kontroller och olaga husrannsakningar! En mänsklig rättighet som Sverige hittills misslyckats med att garantera samtliga inom bikerkulturen!

Vi kräver nu en statlig, oberoende utredning kring Polisens arbetsmetoder mot bikers!

I vilket annat land som helst än Sverige hade nyheten om att en statlig myndighet för tredje gången på 17 månader fastslagits bryta mot de mänskliga rättigheterna i Europakonventionen samt mot ett beslut i Europadomstolens varit förstasides nyheter och föranlett krav på åtgärder mot Polismyndigheten. Så dock inte i Sverige! Det gäller ju bikers och inte ”riktiga människor”, och bikers har ju enligt myndigheterna inga som helst rättigheter. Är det inte så, kanske? Har vi inte rätt i detta?

Borde inte regeringen inleda en utredning av såväl Polisens rutiner som arbetsmetoder gentemot bikers då arbetsmetoderna bevisligen strider mot de mänskliga rättigheterna? Detta inte minst då arbetet mot bikers helt överskuggar Polisens arbete mot de gäng som står för skjutningar och sprängningar m.m. i samhället och hotar dess blotta existens? Alla borde tycka så. Regeringen har nu en möjlighet att göra så med JK-besluten som grund och därvid genom att stoppa allt olagligt arbete mot bikers och bikerklubbar också frigöra enorma polisresurser att sätta in mot gatugängen!

Vi, bikers, bikerklubbar och Payback kräver nu en sådan statlig, oberoende utredning kring Polisens olaga arbetsmetoder mot bikers!

Relaterade artiklar

JK  fastställer att Polisens kontroll av bikerklubbsmedlem på grund av klädsel som påvisar tillhörighet till 1 %-miljön strider mot de mänskliga rättigheterna i Europakonventionen samt mot Europadomstolsdom            Diarienummer: 5054-17;4,3          Juli 2018

JK fastslår att Polisen genom olaga husrannsakan på mc-klubb brutit mot de mänskliga  rättigheterna i Euroakonventionen, artikel 8
Diarienummer: 5629-17-4.3   Juli 2018

[the_ad_placement id=”after-content”]

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin