Information rörande regeringsförslag om kränkande fotografering!

Fotografering med uppsåt att kränka förbjuds

Regeringen lämnade under torsdagen dag ett förslag rörande kränkande fotografering till Lagrådet för granskning av legaliteten.

Förslaget innebär bland annat att det för straffansvar ska krävas att fotograferingen sker olovligen. Fotograferingen måste ha skett utan samtycke eller utan stöd av uttryckliga tillåtande bestämmelser.

Förslaget innebär vidare att fotograferingen måste ske under förhållanden där den fotograferade är särskilt utsatt eller på ett sätt som är påträngande eller dolt. Med särskilt utsatt avses situationer där den fotograferade är försvarslös eller inte kan värja sig mot fotografering, till exempel om den fotograferade sover. Det ska också krävas att gärningen är ägnad att allvarligt kränka, d.v.s. typiskt sett allvarligt kränker, den fotograferades personliga integritet. Detta innebär att det endast är de mest klandervärda fallen av kränkande fotografering som kommer att omfattas av den föreslagna straffbestämmelsen.

Om myndighetsfotografering 

Sedan den 1 januari 2011 gäller enligt 2 kap. 6 § andra stycket RF att var och en gentemot det allmänna är skyddad mot betydande intrång i den personliga integriteten, om det sker utan samtycke och innebär övervakning eller kartläggning av den enskildes personliga förhållanden. Intrång av sådant slag kräver numera lagstöd. 

Kommentar: Polisens rätt att fotografera personer inskränks således inte mer än redan idag inskränks genom att det krävs lagstöd enligt grundlagen för sådana åtgärder. Fotografering av enskilda personer utan att personen gripits eller omhändertagits är fortfarande olagligt såsom tvångsmedel och får endast ske på frivillig basis.

Fotografering som ett  led i nyhetsrapportering påverkas ej

I lagrådsremissen föreslås ett undantag från straffansvar för en gärning som med hänsyn till syftet och övriga omständigheter är försvarlig. Sådana omständigheter som att fotograferingen sker som ett led i nyhetsförmedling eller i något annat sammanhang av samhälleligt intresse bör vara av stor betydelse vid den bedömningen. 

De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 juli 2012.

Paybacks verksamhet

Om den anskaffade informationen i form av fotografier publiceras i ett grundlagsskyddat medium, kan inte publicisten eller meddelaren hållas ansvarig för att han eller hon har anstiftat annan att göra sig skyldig till kränkande fotografering och därigenom skaffat sig uppgifter i syfte att offentliggöra dem.

Även om en fotograf, en journalist eller någon annan har gjort sig skyldig till kränkande fotografering vid anskaffande av viss information har han eller hon meddelarfrihet. Upphovsmannen till bilden har rätt till anonymitet och är alltså inte skyldig att röja sin identitet. Detsamma gäller den som har lämnat en bild för offentliggörande.

Paybacks verksamhet kommer således inte alls att påverkas av lagen och inte heller de som vill lämna material till Payback då Payback via utgivningsbevis redan idag bedriver en grundlagsskyddad verksamhet. Vi kan således fortsätta att publicera bilder och filmer som skickas till oss! 

Den som lämnar material till Payback är också skyddad enligt grundlagen och meddelarfriheten. Det är fortfarande förbjudet för myndigheter att efterforska källan och fotografen och det är förbjudet att censurera eller försvåra för Paybacks verksamhet. 

Pressmeddelande:

http://www.regeringen.se/sb/d/16005/a/187414

Frågor och svar:
http://www.regeringen.se/sb/d/15997

Lagrådsremiss:
http://www.regeringen.se/content/1/c6/18/73/60/08f8404a.pdf

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin