• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • Hur ska vi bevisa vår oskuld och varför ska vi bevisa vår oskuld när polisen aldrig bevisat vår skuld? Paybacks arbete mot myndighetsövergrepp! Del 7

Hur ska vi bevisa vår oskuld och varför ska vi bevisa vår oskuld när polisen aldrig bevisat vår skuld? Paybacks arbete mot myndighetsövergrepp! Del 7

jewsbikers

Hur i fridens namn ska jag kunna bevisa att den inte finns? Väntar ni er att jag ska söka reda på alla småstenar i världen och testa dem? Man skulle ju kunna påstå att vad som helst är verkligt, om den enda grunden för att tro på det är att ingen har bevisat att det inte existerar!” Citat ur Harry Potter och dödsrelikerna.

Att bevisa sin oskuld och en saks icke-existens!

Att bevisa bikers och bikerklubbarnas oskuld och icke-kriminella status är något som bara kan göras om aktuell, förtalande myndighet (Polisen) först lagt fram bevis för klubbarnas skuld. I fallet med mc-klubbar har polisen under 20 år inte lyckats presentera ett enda juridiskt relevant, hållbart argument eller bevis i sak vilket gör att Payback faktiskt inte heller har något att angripa eller att påvisa felaktigheten uti.

Däri ligger den stora svårigheten i kampen för återupprättelse för bikerkulturen. Vi slåss mot ett medialt konstuerat monster som aldrig ens existerat i sinnevärlden. och hur bevisar man då att ett sånt monster ej existerar? Det är samma sak som att bevisa att en gudom inte existerar. Förvisso har ingen sett dem men människors tro håller dem likväl levande trots avsaknaden av bevis för dess existens.

Om oskuldspresumtion

Med Oskuldspresumtion eller oskyldighetspresumtion menas den grundläggande straffprocessuella rättsprincip som ger en brottsmisstänkt rättigheten att behandlas som oskyldig tills motsatsen har bevisats. Vi förutsätts således vara oskyldiga tills motsatsen bevisats.

Presumtionen låter alldeles utmärkt men bikers vet att det är en icke fungerande juridisk princip då polis och media i symbios satt principen ur funktion och invaggat politiker och allmänhet i tron att bikers är kriminella på grundval av att de sysslar med det ena eller andra. Har media och polis då framlagt bevis i sak? Nej, inte alls men då media tjänar stora pengar på lösnummerförsäljningen om bikers äger media absolut inget som helst intresse av att tvinga fram en bekännelse från polisen trots att polisen inte äger skuggan av ett bevis för vad de påstår.

Payback har dom och rätt bakom sig!

Payback Sverige har som enda part tvingat Polisen att i rättegång besvara vilka bevis de har för klubbarnas kriminella status.

Polisen ställdes under 2010 mot väggen och tvingades redovisa vilka bevis de kan förete för begreppet ”kriminella mc-gäng”. Polisens svar blev i Förvaltningsrätten:“Polismyndigheten har använt begreppet “kriminella mc-gäng” i målet. Begreppet har inte använts i någon särskild juridisk betydelse utan det har begagnats genom ett mer allmänt språkbruk (och användningen torde inte heller avvika från sedvanligt språkbruk)”.

När samma fall 2011 prövades i Kammarrätten försökte polismyndigheten med en ny variant: “Polismyndighetens återkallelsebeslut utgör inte något hinder för Xxx Xxxx att delta i vad myndigheten valt att kalla kriminella mc-gäng”. Återkallelsebeslutet ogillades på grund av polismyndighetens obefintliga bevis i sak för någon mc-klubbs kriminalitet!

Polisen förlorade båda målen då domstolen helt avvisade polisens argumentering gällande kriminell status!

I ett helt annat fall angående en klubbmedlems rätt att avtjäna sitt straff med fotboja bestod polisens argumentering av att personen tillhörde ”De sammanslutningar som av rikspolisen sorteras in under grov organiserad brottslighet”.

Payback skickade även ett Öppet brev till polisen i vilket vi frågade med vilken rätt de använder begreppet ”kriminella mc-gäng”? Svaret från Rikskriminalens underrättelsesektionen blev: Begreppet kriminella MC-gäng är även en direkt översättning av det engelska begreppet “outlaw MC-gangs” (författarens kommentar: Outlaw översätts med fredlös) vilket är det vedertagna begrepp som används av brottsbekämpande myndigheter över hela världen…De brottsbekämpande myndigheterna inklusive Rikskriminalpolisens underrättelsesektion använder sig systematiskt av begreppet kriminella MC-gäng i olika rapporter, lägesbilder etc som beskriver den organiserade brottsligheten i Sverige.

Polisen har inget att komma med juridiskt gällande klubbarnas kriminella status!

Polisen har således inga bevis för klubbarnas kriminella status alls! Sverige har därutöver en grundlagsskyddad föreningsfrihet samt en av Europakonventionen än starkare, skyddad föreningsfrihet. Sverige saknar vidare kollektiv straffrätt! Regeringen har vägrat införa en legaldefinition över kriminella organisationer då det skulle medföra kriminalisering utan att konkret brott förelåg och slutligen ska vi i Sverige lagföra personer och inte grupperingar utefter brottsbalkens bestämmelser!

Det är inte vår sak att bevisa vår oskuld! Det är polisens sak att bevisa vår skuld!

Ingen kan bevisa att något inte existerar. Men ingen ska heller behöva bevisa någots icke-existens om inte motparten först kunnat presentera bevis för samma saks existens! Först när en sak kan föras till ting och erhålla en juridisk prövning och därvid få et domslut på att så är fallet – att saken verkligen existerar och äger juridisk bärighet är det relevant och korrekt att anklaga något eller någon i sak för att ha begått brott eller för att vara något såsom kriminell. Sä säger all form av rättstradition och all former av rättsprinciper förutsätter oskuld tills motsatsen bevisats.

Politiker, media och allmänhet: Ta till er fakta i sak och styr upp polisverksamheten genom regleringsbrevet!

Payback har genom domslut fått fastslaget att de språkbruks anklagelser polisen kan anföra i sak, för mc-klubbarnas kriminella status, äger ingen som helst juridisk relevans. De saknar all form av bevisvärde varför polisen inte har någonting att komma med i sak. MC-klubbarna är därför inga kriminella organisationer och media uppmanas att tillägna sig dessa fakta och agera medialt därefter framöver. Politiker måste också ta till sig dessa fakta och sluta hålla en amoklöpande polisstyrka under armarna när det avser bikers! Styr upp polisverksamheten genom det årliga regleringsbrevet och rikta polisarbetet mot verklig, konkret brottslighet!

Sluta förfölj bikers! Så säger lag och rättstradition!

För bikers är medborgare med samma fri- och rättigheter som alla andra medborgare. Vi har självklart även samma ansvar och skyldigheter därmed som andra medborgare. Begår enskilda bikers brott ska de straffas utefter brottsbalkens bestämmelser såsom andra medborgare. Ingen skillnad! Men begår klubbar eller enskilda bikers inga brott har de också all rätt att lämnas ifred av polis, media, politiker med flera och aldrig förföljas eller trakasseras på grund av föreningstillhörighet och/eller bikerkulturstillhörighet! Så säger lag och rättstradition!

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin