• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • Hån mot demokratin! Karlstad och Eskilstuna nominerade som årets demokrati- och kvalitetskommun!

Hån mot demokratin! Karlstad och Eskilstuna nominerade som årets demokrati- och kvalitetskommun!

Hån mot demokratin att nominera Karlstads och Eskilstuna kommun!

Två kommuner har utmärkt sig speciellt ( finns fler såsom Luleå och Göteborg ex.vis) när det avser demokratifientliga och demokratiupphävande åtgärder riktade mot bikers och bikerklubbar. Vi avser då Karlstads Kommun och Eskilstuna kommun.

Karlstads Kommun och Eskilstuna kommun har nu nominerats till utmärkelsen Sveriges Kvalitetskommun 2015. Övriga nominerade kommuner är Borås, Västerås, Kävlinge samt Helsingborg. Vi citerar ur kriteriet: Vinnare blir den kommun som bäst lyckats utveckla demokrati, verksamheter, arbetsmiljö och samhällsbyggande. Dokument

Vi uppmanar nu alla röstande att välja bort såväl Karlstads Kommun som Eskilstuna Kommun då de står för direkt demokratifientlighet!

Varför menar då Payback att såväl Karlstads kommun som Eskilstuna Kommun utgör sådana kommuner som inte ens bör komma ifråga för denna typ av priser? Den saken redogör vi för nedan uppdelat i avsnitt för var och en kommun.

Karlstads Kommun

Karlstads Kommun köpte på Polisens inrådan på auktion den fastighet som Hells Angels MC Karlstad var hyresgäster i. Värdet för fastigheten bedömdes vara 1,7 miljoner kronor och kommunen betalade 3,1 miljoner.

En kommun är en självständig och helt självbestämmande enhet som ska fatta beslut utefter kommunmedborgarnas bästa. I fallet med köpet av Hells Angels-fastigheten gjordes därvid flera fel utefter kommunallagen.

1-2. Karlstads Kommun är som sagt en självständig enhet. De ska inte fatta beslut utefter vad en extern myndighet anser utan utefter vad som gynnar kommunmedborgarna. Således gjorde kommunen fel som utan föregående, förankrat beslut i vederbörande kommunala instanser, inköpte fastigheten.

Det handlade således om både formfel då det saknades juridiskt giltiga beslut i förväg men även utefter att beslutet betingades av polisens önskemål.

3. Ett köp av olika fastigheter måste varje gång betingas av ett allmänintresse har SKL:s förbundsjurist Staffan Wikell, klart och tydligt understrukit:

Så länge det finns ett allmänintresse så är det lagligt, säger Staffan Wikell.

Domstolen är hård med att det måste finnas ett tydligt allmänintresse när kommunen köper en fastighet

Källa: http://www.ystadsallehanda.se/ystad/article728683/Starshine-koumlpet-inte-olagligt.html

I Karlstads kommuns köp av mc-fastigheten förelåg inget som helst allmänintresse, i form av exempelvis ett behov av mark för kommunala angelägenheter eller ett behov av fastigheten för kommunal verksamhet. Således skedde köpet på olaga grund.

4. Enligt kommunallagen ska varje kommunmedborgare behandlas lika. Kommunen köpte mc-fastigheten enbart i avsikt att säga upp och vräka mc-klubben. Då Hells Angels MC:s medlemmar är kommunmedborgare ska de behandlas enligt lika-inför-lagen-principen vilket ej kan sägas ha skett då det inte förekommer något lagstöd enligt kommunlagen att köpa mc-fastigheter för att vräka kommunmedborgare.

5. All offentlig verksamhet ska ske under lagarna, det vill säga att alla åtgärder och insatser ska ha ett direkt uttryckt stöd i lagen vilket inte ett köp av mc-fastigheter äger.

6. Karlstads Kommun betalade 1,4 miljoner kronor utöver marknadsvärdet för mc-fastigheten. Därutöver har kommunen överklagat ett formfel i uppsägningen trots att ett flertal experter på förhand uppgav att kommunen handlat fel och ej kan få rätt i sak. Rättsförhandlingarna har via anlitandet av en av landets exklusivaste advokatbyråer kostat kommunens medborgare väldigt stora summor och har hittills endast medfört att domstolarna fastställt att kommunen har fel i sak. Kommunen har således inte hushållt med pengar och resurser på det sätt som Kommunallagen stadgar.

Slöseriombudsmannen har observerat Karlstad Kommuns handlande och producerat ett speciellt avsnitt i en dokumentärfilm enbart rörande kommunens handläggande av mc-klubbsfastigheten och det olaga användandet av kommunala resurserna. Se inslaget ovan med bland annat intervju med Payback Sveriges vide ordförande Ismo Salmi m.m som återfinns mellan 2.00-5.43 i dokumentärfilmen.

7. Två saker ställda mot varandra som inte är olaga men däremot direkt påvisar det oetiska och omoraliska handlandet av kommunens företrädare.

Kommunen vill lägga ner ett bibliotek som livligt frekventeras av kommunens skolungdomar i Våxnäs. Kommunen behöver spara 1,1 miljoner kronor. Pengar som de redan haft och fått över av för utvidgad kommunal verksamhet istället för insparad, om de inte köpt mc-fastigheten för överpris och/eller anlitat en exklusiv advokatbyrå att driva ett förlorat ärende…

Kommunstyrelsens ordförande Per-Samuel Nisser, kommunstyrelsens ordförande och tillika kommunens talesperson i mc-klubbsfastigheten, har under mer än 20 år njutit av att gratis kunna arrendera en sjöstuga med sjötomt av kommunen. Medan andra kommunmedborgare fått dubblerade arrenden hävdar Nisser alltjämt att han inte ska betala. hur var det återigen med likabehandlings principen av alla kommunens medborgare? Likabehandlingsprincipen är ju en fundamental bit i ett demokratiskt samhälle…

När Payback fick tipset om gratisarrendet förnekade Nisser saken och menade att Payback smutskastade honom… Läs hela historien inklusive länkar till nyhetsartiklar här: http://www.payback.name/?p=12350

Det skulle ju kunna vara så att Nisser kanske undfått moral och faktiskt skulle kunna tänka sig att betala arrende för sjöstugan med strandtomt och låta skolungdomarna få ha kvar sitt bilbliotek och därmed kunna låna böcker även i framtiden. 20 år/1,1 miljoner=55 000 kr/år= 4 583 kr i månaden vilket ändå är ett förmånligt avtal för en sjöstuga med sjötomt. Vad säger du, Nisser? Unnar du Våxnäs skolungdomar möjligheten att läsa och låna böcker? Eller sätter du dina egna behov före de unga, uppväxande kommunmedborgarnas?

Bibliotekartikel

Eskilstuna Kommun

När det avser Eskilstuna Kommun så avser Paybacks farhågor om att håna demokratin två tidigare fall av direkt demokratifientliga handlingar och insatser riktade mot Hells Angels MC Eskilstuna.

1. Eskilstuna var den kommun som först införde ett väst- och klädförbud i krogmiljö vilket överklagades av en kommunmedborgare med Payback som juridiskt ombud. Ärendet gick hela vägen genom tingsrätten, kammarräten samt Högsta Förvaltningsdomstolen. Ärendet slutade med tre vinster för Payback och mc-klubben och tre nederlag för kommunen. Domstolsutslagen var enhetliga i att såväl ett västförbud som ett klädförbud stred mot yttrandefriheten.
Se: http://ekuriren.se/nyheter/eskilstuna/1.1006954-mc-vastar-forblir-tillatna-pa-krogen

2. Eskilstuna Kommun fortsatte dock sitt korståg gentemot mc-klubben genom att mena att en tavla stående på en ställning innanför ett fönster med godkänt bygglov skulle vara olaga!! Klubben överklagade beslutet med Payback Sverige som ombud till Länsstyrelsen. Problemet var dock bara att kommunen i strid med Förvaltningslagen vägrade skicka överklagan vidare för rättslig prövning. Istället fattade kommunen ett beslut att lägga ner ärendet vilket innebar att vitet kvarstod.

3. Payback Sverige anmälde på mc-klubbens vägnar Eskilstuna kommun till JO. JO utdelade förödande kritik mot Eskilstuna Kommuns agerande enligt följande:

I JO:s beslut konstateras att det finns allvarliga brister i nämndens kunskap om de grundläggande reglerna för hantering av överklaganden. Nämnden får allvarlig kritik!

“Nämndens agerande framstår som särskilt anmärkningsvärt då det måste ha stått klart för nämnden att föreningen har önskat få sakfrågan prövad. Nämnden förtjänar allvarlig kritik för det inträffade”.

Länk till artikel kring JO-beslutet: http://www.payback.name/?p=11681

4. Eskilstuna Kommun skickade därefter in den tidigare överklagan till Länsstyrelsen som fattade beslut att att en tavla i ett fönster inte är en bygglovspliktig åtgärd då den placerats på insidan av ett fönster. Stadsbyggnadsnämnden i Eskilstuna Kommun hade således inte haft grund för sin sak och Länsstyrelsen upphäver därmed det överklagade beslutet

Länk till artikel kring Länsstyrelsens beslut: http://www.payback.name/?p=12162

Slutsats

Varken Karlstads Kommun eller Eskilstuna Kommun kan, utefter ovan relaterade händelser, ens på något vis kunna anses uppfylla kravet på att utveckla demokratin. En kommun har att se till alla kommunens medborgare oavsett föreningstillhörighet, att följa lagen samt att upprätthålla lika-behandlings-principen så att den gäller och omfattar alla medborgare inklusive bikers! På dessa områden har såväl Karlstads Kommun som Eskilstuna Kommun kapitalt misslyckats varför ingendera kommun kan komma ifråga för ett pris där demokratins upprätthålande utgör en bedömningsgrund.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin