• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • Genmäle till Norra Halland omkring SD-politikers uttalanden och Red Devils MC och Hells Angels MC! Del 2/2

Genmäle till Norra Halland omkring SD-politikers uttalanden och Red Devils MC och Hells Angels MC! Del 2/2

Bakgrund

I nästa artikel från Norra Halland vi går på djupet kring och klarlägger rätt och fel så står istället den Sverigedemokratiska lokalpolitikern Tommy Bech i centrum. Bech uttalar sig personligen till förmån för Red Devils MC i flera stycken. Men, inte alla!

Uttalanden till förmån för Red Devils MC

Bech kritiserar Polisen och uttalar följande till förmån för Red Devils MC

”Här har vi en som inte fattat att det går att föra en dialog med mc-folket, bättre att koncentrera sig på den avancerade brottsligheten i Kungsbacka istället.”

– Ja, polisen kan prata med dem i stället för att svartmåla dem. De stör inte, skulle vi vara rädda för dem när de kommer? Det finns gäng som är mycket värre.

– de har bara fester som vilken förening som helst.

Ingen skillnad på deras fester och hembygdsfester?

– Nej, egentligen inte.

Flera viktiga uttalanden från Bech som förtjänar uppmärksamhet

Bech gör härunder flera uttalanden som fler myndighetspersoner och beslutsfattare borde ta till sig.

1. Istället för att Polisen alltid svartmålar och stigmatiserar mc-klubbarna borde de inleda dialog med företrädarna. Payback har ett flertal gånger inbjudit högsta Polisledningen till möten men fått nobben under arroganta och nonchalanta former. Istället står vi kvar med de konfrontationer i skrift och via juridiska processer, JO och JK, som tar väldigt mycket av Polisens tid. Tid de istället kunnat ägna åt gängbrottsligheten med knivskärningar, skjutningar, sprängningar, bilbränder m.m. Brott som till stora delar förblir olösta för att Polisen fortfarande inte skiftat fokuset bort från mc-klubbarna och mot gängen.

2. Med media som välvilligt verktyg fortsätter även svartmålningen och den verbala och kriminaliseringen utan framlagda belägg.

3. Självklart existerar det ingen som helst skillnad mellan mc-klubbfester eller fester i andra föreningar. Man träffas och umgås under trevliga förhållanden. Ingenting mer och ingenting mindre.

Några uttalanden som tyder på att partiet dock ej ställer sig bakom Bech

När det dock kommer till hur Sverigedemokraterna som parti ställer sig till Bechs uttalanden omkring att kritisera polisen och omkring det faktum att Hells Angels inte är en kriminell organisation ryggar dock Bech tillbaka.

Du tror inte HA är en kriminell organisation?

– Det var lite tokigt skrivet. Men Red Devils stör inte sina grannar, de är inte ute och misshandlar folk i Kungsbacka

SD har profilerat sig mot brott och för polisen. Hur rimmar det med din kritik?

– Det vill jag inte svara på.

Bech backar från vad han tydligen tidigare skrivit att Hells Angels MC inte är en kriminell organisation och vill heller inte uttala sig om hur hans uttalanden rimmar med Sverigedemokraternas politik med stödja Polisen och kampen mot brott. Vad detta betyder får ju var och en ta ställning till själv vad gäller partiets politik omkring mc-klubbar.

Om medias ansvar att problematisera samt omkring kritiskt och opartisk journalistik

Media har ett ansvar att problematisera olika uttalanden, att låta alla parter komma till tals samt att skildra olika företeelser kritiskt och opartiskt. Det åligger också journalister att ta del av samlad fakta och kunskap i varje del och inte bara fungera som megafoner åt polisen såsom media gör i diktaturer.

Med detta har Norra Halland misslyckats i artiklarna kring Red Devils MC. Ingen inom bikerkulturen har fått komma till tals. Fakta kring forskning och statliga utredningar har ej inhämtats samt kritiska frågor till Polisen uteblev helt i artikel 1 trots att grova beskyllningar emot mc-klubbar framfördes av Polischefen. Att så är fallet framgår tydligt i del 1 av artiklarna men även i denna del 2. Vi ska här ta upp i exakt vilka delar vi menar att journalistiken brustit i denna artikel kring Red Devils MC.

Reportern behandlar Polisens masskontroller av bikers och bikerklubbmedlemmar såsom det vore i enlighet med lag och mänskliga rättigheter. Att så inte är fallet framgår med all tydlighet på Paybacks sida om mänskliga rättigheter där vi redovisat inte mindre än 10 olika fall där JK fastslagit att Polisen via att verkställa kroppsvisitation och fordonsgenomsökningar utefter föreningstillhörighet och/eller klädsel har skett i strid med Europakonventionen artikel 8 om rätten till privatliv då inga konkreta omständigheter förelegat mot varje enskild vid kontrolltillfällena. Tvångsmedlen har även i flera fall enligt JK skett i direkt strid med Europadomstolens beslut i ärendet Gillan och Quinton mot Storbritannien. Så sådana kontroller som Polis och media framhäver i artikelserien är och förblir olagliga och utgör brott mot mänskliga rättigheter vilket inga mc-klubbar i Sverige någonsin fällts för…

Reportern skriver också följande: Enligt polisens nationella operativa avdelning, NOA, uppfyller Hells Angels samtliga 11 av EU:s kriterier för organiserad brottslighet.

Okey, säger ni. Vad är felet med det? Ja, förutom det faktum att det är fel i sak då mc-klubbarna inte är kriminella organisationer så står hela forskningsvärlden bakom att definitionen ej är för vag och slår för brett för att kunna användas som medel och verktyg. Vi citerar nedan direkt ur två statliga utredningar som direkt underkänner definitionen.

1. SOU 2000:88, fastslog att EU:s definition över organiserad brottslighet egentligen inte var en definition utan mer en arbetsmodell. Sidan 62 i betänkandet: Inom Europeiska unionen används en gemensam arbetsdefinition till stöd för en årlig lägesrapport från medlemsländerna om organiserad brottslighet. Det är egentligen inte fråga om en definition av organiserad brottslighet utan snarare om ett operativt klassifikationsinstrument, som skall vara till hjälp i det praktiska samarbetet för att bekämpa kriminalitet inom unionen.

2. I betänkandet Organiserad brottslighet – förfälts- och underlåtenhetsansvar, kvalifikationsgrunder m.m. (SOU 2014:63), sidan 45, uttalades följande kring EU:s definition över organiserad brottslighet som direkt påvisar att den alltför vida definitionen omfattar närmast all form av brottslighet som utövas av två personer eller fler vilket gör definitionen oanvändbar: Ett problem med den vida definition som ställs upp i de internationella konventionerna är att den täcker in allt från italienska maffiasyndikat till två inbrottstjuvar som driver en fönsterputsfirma (Brå 2012:13 s. 332).

EU:s definition över organiserad brottslighet är således menat som ett internt arbetsverktyg och ej ett operativt instrument som ska användas medialt eller i juridiska sammanhang. Orsaken kan sökas i att definitionen träffar alldeles för vitt och brett och därför träffar allt den prövas emot. Polisen själva skulle säkert också falla inom definitionen.

Reportern borde således inte bara påtalat definitionen utan grävt kring vad forskning, fakta och myndigheter säger omkring definitionen.

Reportern borde https://payback.name/genmale-till-norra-halland-och-kungsbackas-polischef-krister-adolfsson-del-1-2/gått till Nättidningen Payback som har Sveriges största databas vad gäller fakta- och forskning kring bikers och bikerklubbar. Där kunde han tagit del av vad Polisen kan redovisa för “belägg” för mc-klubbarnas kriminella status när de ställs mot väggen. Detta är den futtiga sanningen kring 30-års förföljelse av mc-klubbarna. Polisen har bara språkbruk, vad de valt att kalla klubbarna eller sortera in klubbarna under. det är allt belägg som finns för 30-års förföljelse av mc-klubbarna! Skandal är inte ens förnamnet!

Polisens samlade “belägg” för mc-klubbarnas kriminella status

Artikeln

Del 1

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin