Fakta om rättsläget kring Luleå-Kalasets västförbud

Payback Sverige överklagade med hjälp av en erforderlig kommunmedborgare Luleå-Kalasets västförbud. I två olika domar i Förvaltningsrätten underkändes såväl inhibitionsbegäran som själva överklagan av festivalens klädförbud.

Luleå Expo:s beslut

När det avsåg överklagan av Luleå Expos beslutade klädförbud ansåg Förvaltningsrätten att Luleå Expo är ett fristående kommunalt bolag varför de tidigare domarna som avvisat västförbud inte kunde appliceras på bolaget. Detta till trots av Kommunallag 1991:900, 3 kapitlet 17:e paragrafen, 3:e punktens skrivning:
”se till att fullmäktige får ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas”.

Genom att Luleå Expo således inte följer Kommunallagens uttalade plikt, att tillse att ett förbud som förklarats vara i strid med yttrandefriheten och därmed olagligt, blir föremål för behandling i Luleå kommunfullmäktige kan de i strid med grundlagen således genomdriva ett förbud mot kläder och mc-västar!

En solklar manipulation i syfte att kring gå landets tyngsta lag – Grundlagen! För inte kan väl någon anse att ett beslut som redan i domstol upprepade gånger förklarats stå i strid med grundlagen inte är av såväl stor vikt som principiell beskaffenhet!??

Luleå Expos beslut strider mot såväl grundlag som en prejudicerande dom i Högsta Domstolen!

Högsta Domstolen. HD slog i en prejudicerande dom 1996 i mål nr: B3203-96 fast att bärande av emblem eller uppträdande i viss klädsel är att anse som en åsiktsyttring enligt yttrandefriheten. Och, som bekant får yttrandefriheten endast begränsas med stöd av lag eller efter bemyndigande i lag vilket helt saknas när det gäller kläd- och/eller västförbud. Ett faktum som varit ett väldigt tungt vägande argument vilket för att de kommunala västförbuden tidigare undanröjts.

Luleå Expos genomförda klädförbud står således i strid med såväl grundlagen som en prejudicernade dom från Högsta Domstolen, även om det vid en rättslig prövning inte kan underkännas vilket vi återkommer till.

Polisens inblandning och beslut

Nu går vi över till att granska beslutet i Förvaltningsrätten som avser Polismyndighetens del i klädförbudet på Luleå-Kalaset såväl som Piteå Dansar och Ler-festivalen.

I polisens yttrande till Förvaltningsrätten uttalar polisen att de inte fattat något beslut om kläd- eller västförbud på festivalerna varför det inte föreligger ett beslut som kan överklagas!??

I detta uttalande finns två aspekter att ta ställning till. För det första har polisen otvivelaktigt gett Luleå Expo tillstånd till så kallad allmän sammankomst med ett vidhängande klädförbud. Ett tillstånd som polisen således meddelar för ett klädförbud som står i direkt opposition med grundlagens yttrandefrihet såväl som tidigare meddelade västförbudsdomar. Det beviljade tillståndet innebär att den myndighet i Sverige som har till uppgift att bekämpa brott, polisen, medvetet ger tillstånd till en konstaterad brottslig gärning. En handling som i juridiska sammanhang brukar gå under benämningen anstiftan till brott!

Polisen tar inte heller ansvaret för det införda klädförbudet utan hävdar att beslutet fattats helt och hållet av Luleå Expos styrelse utan polisiär inblandning!??

Bevis för polismyndigheternas styrning av väst- och klädförbuden

För att utröna hur trovärdigt detta uttalande från polismyndigheten egentligen är skall vi titta på två aktuella fall och polisens delaktighet i dessa ärenden.

Vi börjar med att titta på en händelse i Sandviken nyligen där en västbärare blev utkastad från krogen. I fallet visar en av restaurangägarna osedvanligt civilkurage när han frankt uttalar följande:“Polisen har rekommenderat att avvisa dem med mc-märken”, säger en av delägarna i restaurangen. Enligt honom finns det en överenskommelse mellan polisen och restaurangerna i Sandviken om att avvisa dem som har mc-märken på kläderna”.

Vi går över till att titta på de tre restauranger i Övertorneå och Överkalix, Luleå kommuns grannkommuner och fortfarande Polismyndigheten i Norrbottens ansvarsområde. Här uttalar restaurangägarna följande angående det beslutade klädförbudet: “I entrén kommer en hårdare bedömning att göras av entrépersonalen. Bedömningen kommer att innefatta berusningsgrad men även vårdad klädsel. Med vårdad klädsel så menar vi att man ej är välkommen i trasiga eller smutsiga kläder, ej heller plagg med tryck eller brodyr som anger grupp- eller föreningstillhörighet”.“Reglerna har tagits fram i samarbete med polisen”.

Polisens delaktighet i klädförbuden går således inte att betvivla. Den är glasklart verifierad från tredje part. Att polisen själva väljer att gömma sig bakom mamma kommunens kjolar och vägrar ta ansvar för de åtgärder de initierar såväl som vidtar är betydligt mer anmärkningsvärt och medför att polisen framstår som en såväl omoralisk som mycket svag myndighet som är medveten om att deras verksamhet är ytterst ljusskygg och ett verk som de inte själva kan stå för då den står i direkt strid med landets grundlag!

Polisen har till uppgift att bekämpa brott och har under de senaste åren tillförts historiska resursökningar bland annat i form av över 2 500 fler poliser samt en särskild satsning inkluderande åtta olika aktionsgrupper riktade mot så kallad grov, organiserad brottslighet. I själva verket landets mc-klubbar. Efter snart två års verksamhet är satsningen ett glasklart fiasko. Dagens Nyheter visade tidigare i år att den vanliga polisverksamheten trots all personalökning idag klarar upp ett mindre antal brott än tidigare. Och, vad avser aktionsgrupperna sysslar de till fullo med att mota västar, bekämpa skyltar och genomföra trakasserande visitationer och masskontroller. Åtgärder som inte har någonting med brottsbekämpande verksamhet att göra.

Beatrice Ask har ålagt polismyndigheterna ett resultatansvar. Att uppvisa konkreta resultat i deras arbete mot den organiserade brottslighet som flertalet kriminologer redan konstaterat inte existerar i Sverige. Och, då polisen inte kan lagföra personer eller klubbar som i verkligheten inte begår brott är ett trixande med lagen och västförbud det enda som återstår. Det är åtgärder som ger stort mediautrymme vid de olika utspel som polisen gör i frågan men som saknar all form av effekt på kriminalitet och heller inte ger några synbara resultat att framvisa vid nästa årliga redovisning av den särskilda satsningens resultat! Polisen är därför som Payback tidigare skrivit frustrerad, desperat och alltmer mediainriktad då de vet att tiden håller på att rinna ut för myndighetens betingade särskilda satsning. I ljuset av detta fenomen skall också polisens arbete mot västar istället för olika individers kriminalitet ses.

Kom det något positivt ut av denna överklagan? Ja, det skulle i så fall vara mediauppmärksamheten kring fallet som resulterade i mer än tio olika artiklar rörande med omnämnandet av Payback och västförbudet. Och, all publicitet är ju av värde kring bikerfrågor och bikerorganisationer. Det sätter fokus på våra frågor och gör kampen för våra fri- och rättigheter känd! Men, det är självklart en klen tröst gentemot att få rätt i sak!

Uppmaning till Sveriges bikerklubbar!

Ännu en gång har vi fått ett bevis på att brott mot grundlagen såväl som Europakonventionen förblir ostraffade i Sverige då det helt enkelt saknas straffsanktioner för brott mot de två viktigaste och tyngsta av våra lagar. Ett helt osannolikt fenomen som dock måste beaktas framöver i striden för upprättandet av bikerkulturen! Vi kommer helt enkelt att forma vår vidare strategi utefter detta faktum!

På grund av ovanstående faktum finns det också bara ett sätt att bemöta den orättfärdiga lagstiftningen i Sverige – Att ta alla fallen till Europadomstolen för prövning. För i och med att det saknas rättsliga medel för att få olika former av trakasserier, förföljelser och exempelvis grundlagsbrott prövade i Sverige kommer de att medföra en prövning i Europadomstolen! För alla bikerrelaterade fall utgör solklara brott mot Europakonventionen som bara tillåter begräsningar och inskränkningar av förenings- såväl som yttrandefriheten om de har ett positivt stöd i konventionen vilket de med åtgärder riktade mot bikerkulturen fullständigt saknar!

Därför – Sänd in all dokumentation över redan förövade såväl som framtida övergrepp!

Det finns således bara ett sätt att stoppa polisens såväl som andra myndigheters lagstridiga övergrepp gentemot landets bikerklubbar och enskilda bikers. Och, det är att samla in och ta så många fall som möjligt till en prövning i Europadomstolen. För det är det enda sättet vi någonsin kan vinna återupprättelse och samtidigt få till ett domslut med full rättsverkan gällande hela linjen av övergrepp med ett enda fall.

Så vi står inför en historisk möjlighet i och med det rättsfall som Paybacks nordiska organisationer ämnar väcka i Europadomstolen mot den svenska staten. Alla former av övergrepp kommer där att samlas och användas som bevismaterial. Så ju fler anmälningar och desto bredare, fler områden, som kommer in ju större är möjligheterna att vinna fallet och sätta stopp för vidare trakasseringar!

Det är nu chansen finns och den kommer inte åter. Vi får bara en, enda chans att föra ett sådant här mål till Europadomstolen för prövning i ett enda fall. Det kommer inte att tas upp ännu en gång i framtiden. Så tveka inte. Rota igenom gamla luntor över äldre rättsfall som påvisar övergrepp. Utfallet av rättsfallen har ingen betydelse. Det är vittnesmålen om övergreppen som har funktion. Och, anmäl allt till era nationella Paybackrepresentanter rörande alla former av rättsliga övergrepp som även framöver drabbar er.

Vi bestämmer nu själva om vi skal få stopp på övergreppen eller ej. Det är nu vi har chansen och allt ni behöver göra är att skicka in dokumentation så gör vi allt jobbet med att ta rättsfallen till domstol! Så kom igen – Nu kör vi!

Ett krig vinns inte av den part som vinner det första slaget. Ett krig vinns inte heller av den part som vinner de flesta slagen. Ett krig vinns av den part som har den största utslaget och vinner det sista slaget!

Beviset på polisens inblandning i MC-västsfallet i Sandviken:

http://gd.se/nyheter/sandviken/1.3726549-hade-pa-sig-mc-vast-slangdes-ut-fran-restaurang

http://www.payback.name/?p=3396

Beviset på polisens inblandning i klädförbudsfallen i Övertorneå och Överkalix:

http://svt.se/2.56952/1.2479286/kroggaster_med_kladtryck_stoppas?lid=puff_2479292

http://www.payback.name/?p=3346

Payback Norden uppmanar alla bikerklubbar att skicka in dokumentation över bikerförföljelserna!

http://www.payback.name/?p=3523

Polisens motiv för att i strid med lag och domslut bekämpa klädsel istället för kriminalitet??!!

http://www.payback.name/?p=3455

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin