Eskilstuna kommun fortsätter med bikerövergreppen!

Eskilstuna kommun fortsätter att begå rättsliga övergrepp gentemot bikerkulturen. Det senaste tilltaget är att försöka tvinga HA Eskilstuna att ta ner klubbskylten. Frågan man osökt måste ställa sig är om Eskilstuna är den kommun som har de sämsta kommunjuristerna i landet?

Kommunen menar att skylten inte är laglig då den saknar bygglov och kräver därför klubben på 20 000 kronor i böter. Kommunen beordrar även mc-klubben att senast den 28 februari ta bort skyltarna från klubbhusfasaden. Kommunen menar vidare att även om klubben överklagar det kommunala beslutet till Länsstyrelsen måste skylten tas ned.

Kommunens sakskäl

En kommunal företrädare, som för övrigt måste ha skyddad identitet då han inte äger något namn, säger till tidningen Folket att även om klubben skulle söka bygglov kommer de inte att få ett: ”Det handlar om skyltarnas innehåll. De väcker obehag hos folk som vistas i eller passerar området”. Vidare: ”Skylten med Hells Angels namn är kopplad till obehag för många, med tanke på den information om klubben som finns, säger en annan kommunanställd, och syftar på de kriminella sammanhang som Hells Angels har medverkat i”. Kommunen menar att de har  stöd av plan- och bygglagen, som säger att skyltar inte får vara en betydande olägenhet för närboende.

Eskilstuna kommun – ett fäste för rättshavererade jurister och politiker samt obildade poliser !

Att angripa klubbskyltar är tydligen nästa åtgärd som skall riktas mot mc-klubbarna ute i landet då det är andra fallet inom några månader. Det är därför ett övergripande fall som måste bekämpas då det har sin udd riktad mot självas mc-klubbarnas identitet. Det är i princip bara en förlängning av de så kallade västförbuden då bägge ätgärderna har sin spets riktad mot klubbloggorna.

Kommunala beslut kan alltid överklagas vilket självklart även måste ske i detta fall då det är av stor principiell betydelse för flertalet. På vilka grunder är idag omöjligt att säga då kommunen meddelat pressen beslutet men inte orkat sända ut detsamma beslut till berörda parter, vilket ju i sig är högst anmärkningsvärt.

Grundlagen stadgar att varje medborgare har föreningsfrihet,Regeringsformen 2 kap:1 Denna frihet får endast inskränkas genom lag (Reg 2:12).

Ett emblem, vilket också en mc-klubbslogga är enligt ett domslut i Högsta Domstolen, mål B3203-96, att anse som en åsiktsyttring enligt yttrandefrihetsgrundlagen vilken återigen endast få begränsas genom så kallat positivt lagstöd. Det vill säga med stöd av eller bemyndigande i lag. Och, Europakonventionen är än tydligare under vilka premisser förenings- och yttrandefriheten får begränsas vilket gör kommunens möjligheter att få till stånd en i laga kraftvunnen dom är mer eller mindre lika med noll. Men, det kommer att bli en långdragen rättsprocess som komemr att kosta Eskilstuna kommuns skattebetalare stora summor. Återigen.

HA ska ta ner skylten

Andra artiklar om Eskilstuna kommun/polis:
Insatsfiaskon 2010

Insatsartikel 1
Insatsartikel 2
Insats – Del 3

Jimmy Jansson

House of Pain som ett exempel

Västförbudsöverklagan

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin