Ny Bekendtgørelse om behandling af personoplysninger i Politiets Efterforskningsstøttedatabase (PED)

In Artikel by Stejlborg

Der er d. 20. september 2017 kommet en ny bekendtgørelse BEK nr. 1079 af 20/09/2017 “Bekendtgørelse om behandling af personoplysninger i Politiets Efterforskningsstøttedatabase (PED)” der erstatter BEK nr. 921 af 02/07/2010.

Der er følgende ændringer/tilføjelser i den nye bekendtgørelse (markeret med gult):

Kapitel 1
Navn og formål mv.
§ 1. Efter reglerne i denne bekendtgørelse opbevarer og fører Rigspolitiet som dataansvarlig myndighed Politiets Efterforskningsstøttedatabase (PED), der tjener som internt arbejdsredskab for politiet.
Stk. 2. Behandling af personoplysninger i PED kan alene finde sted i det omfang, det er nødvendigt i forbindelse med løsningen af politimæssige opgaver, jf. lov om politiets virksomhed § 2, inden for de områder, som er undergivet systematisk, politimæssig monitering.
Stk. 3. Oplysninger fra PED kan under overholdelse af reglerne i denne bekendtgørelse indgå i tværgående informationsanalyser, jf. politilovens § 2 a, stk. 1.

Kapitel 6
Undtagelse fra den registreredes indsigtsret mv.
§ 13. I medfør af § 16, stk. 4, i lov om retshåndhævende myndigheders behandling af personoplysninger finder den registreredes ret til at få oplysninger i medfør af § 15 i lov om retshåndhævende myndigheders behandling af personoplysninger ikke anvendelse i forhold til oplysninger behandlet i PED.
Stk. 2. I medfør af § 14, stk. 2, i lov om retshåndhævende myndigheders behandling af personoplysninger finder § 13, stk. 2, i loven ikke anvendelse i forhold til oplysninger, der behandles i PED.
Stk. 3. Uanset stk. 1 kan Rigspolitiet, når særlige hensyn taler herfor, over for en person bekræfte, at der ikke behandles oplysninger om vedkommende i PED.

Kapitel 8
Videregivelse af oplysninger til offentlige og udenlandske myndigheder
§18. Rigspolitiet kan i fornødent omfang videregive oplysninger fra PED til udenlandske myndigheder samt Interpol og tilsvarende internationale organisationer, hvis
1) videregivelsen sker til varetagelse af private eller offentlige interesser, der klart overstiger hensynet til de interesser, der begrunder hemmeligholdelse, herunder hensynet til den, oplysningerne angår, eller1) videregivelsen sker til varetagelse af private eller offentlige interesser, der klart overstiger hensynet til de interesser, der begrunder hemmeligholdelse, herunder hensynet til den, oplysningerne angår, eller2) videregivelsen er nødvendig af hensyn til forebyggelse, efterforskning eller forfølgning af strafbare forhold, straffuldbyrdelse eller beskyttelse af sigtede, vidner eller andre i sager om strafferetlig forfølgning.
Stk. 2. Videregivelse af personoplysninger fra Rigspolitiet til Europol sker efter reglerne i lov om Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde (Europol) og artikel 11 i aftale mellem Kongeriget Danmark og Den Europæiske Politienhed om operativt og strategisk samarbejde.

Kapitel 11
Sikkerhedsforanstaltninger
§ 21. For behandlingssikkerheden i PED gælder kapitel 12 i lov om retshåndhævende myndigheders behandling af personoplysninger og de regler, der fastsættes i henhold hertil.

Overordnet set er ændringerne en præcisering af politiets ret til, at foretage registreringer i det såkaldte “Banderegister”.

Direkte link til bekendtgørelsen: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2017/1079

Direkte link til Justitsministeriets pressemeddelelse: http://www.justitsministeriet.dk/nyt-og-presse/nyhedsbrev/2017/nyhedsbrev-af-22-september-2017

Der er ingen ændringer i Kapitel 2, §3, stk. 2, som i princippet giver mulighed for, at registrere alle ud fra en subjektiv vurdering, da begrebet “særlig tilknytning” ikke defineres klart.

Kapitel 2
Indhold
§ 2. PED består af en persondel og en hændelsesdel.
§ 3. I persondelen kan der, når det er nødvendigt, jf. § 1, stk. 2, optages relevante oplysninger om
1) personer, der er dømt, sigtet eller mistænkt for at have begået eller ville begå et strafbart forhold, og
2) meddelere, politiagenter og personer, der er undergivet vidnebeskyttelsesforanstaltninger.
Stk. 2. Relevante oplysninger om personer, der er omfattet af stk. 1, kan også omfatte personoplysninger om andre personer, der på baggrund af familiemæssige, samlivsmæssige eller andre sociale relationer har en særlig tilknytning til personer omfattet af stk. 1.
§ 4. I hændelsesdelen kan der, når det er nødvendigt, jf. § 1, stk. 2, optages relevante oplysninger om hændelser.
Stk. 2. Relevante oplysninger om hændelser, der er omfattet af stk. 1, kan omfatte personoplysninger.