Det rättsliga läget kring begreppet ”Kriminella MC-gäng”

Förtal?

Jag får varje år ett stort antal frågor hur man juridiskt kan hantera begreppet ”kriminella mc-gäng”. Svaret är tyvärr väldigt enkelt: Det går inte att hantera eller bemöta begreppet rättsligt!

Redan vid uppstarten av Paybacks verksamhet det vill säga under första kvartalet av 2009 gjorde jag ett försök att komma tillrätta med begreppet genom att förtalsanmäla begreppet. När det gäller förtalsmål är Justitiekanslern ensam åklagare och hans beslut blev att inte inleda förundersökning med motiveringen:

”Förtal innebär att någon utpekar en annan person som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller annars lämnar en uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning. Brottet förtal kan endast rikta sig mot fysiska personer och kan inte avse kollektiva enheter eller juridiska personer. Det krävs således att en enskild person kan anses utpekad till följd av ett visst uttalande för att det skka kunna vara fråga om ett förtalsbrott. Förtal av tex. En motorcykelklubb eller ett kollektivt begrepp som t.ex. MC-gäng är därför inte möjligt. På grund av det anförda ska förundersökning inte inledas.”
http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/det-absurda-i-att-begreppet-kriminella-mc-gaeng-inte-aer-foertalsgrundande-293045

Diskrimineringslagen?

En annan fråga jag ofta får är om begreppet inte istället kan anmälas enligt diskrimineringslagen? Svaret är återigen nej! Diskrimineringslagen har ett utförande som gör att bara vissa, specifika grupper skyddas från diskriminering medan de grupper som inte specificeras i lagen därmed i praktiken är fritt fram att diskriminera. Diskrimineringslagen 1:1, den så kallade ändamålsparagrafen uttrycker särskilt tydligt vilka uttryck och grupper som lagen avser att skydda: ”Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder”.

Diskrimineringslagen

Juridisk praxis
Igenom olika domslut i landets högsta domstolar skapas prejudikat, domslut med rättslig verkan för kommande rättsfall. När det gäller begreppet ”kriminella mc-gäng” har dock aldrig begreppet i ett enskilt rättsfall prövats i Högsta Domstolen eller Regeringsrätten. 
Vad olika myndigheter yttrar i olika rättsfall är förvisso utan egentlig rättslig verkan men kan dock användas såsom hänvisning i andra rättsfall. När det gäller just begreppet ”kriminella mc-gäng” så har polismyndigheten i Värmland två gånger tvingats besvara vilka underlag de har för användandet av begreppet ”kriminella mc-gäng”.

I Förvaltningsrätten blev polismyndighetens svar som följer: ”Polismyndigheten har använt begreppet ”kriminella mc-gäng” i målet. Begreppet har inte använts i någon särskild juridisk betydelse utan det har begagnats genom ett mer allmänt språkbruk (och användningen torde inte heller avvika från sedvanligt språkbruk). Detsamma uppges gälla avseende samma polismyndigheters flitiga användande av begreppet ”brottsbenägna mc-gäng”.

I november 2010 tvingades ännu en gång polismyndigheten i Värmland att besvara vilket underlag de hade för användandet av begreppet ”kriminella mc-gäng” i ett yrrande till Kammarrätten. Svaret blev denna gången lika undvikande och bevisade även denna gång i sin helhet att polisen inte har en enda sak som talar för riktigheten i användandet av begreppet utan att polismyndighetens såväl som medias användande också varje enskild gång är en medveten lögn och om begreppet avsett en privatperson även ett straffbelagt fall av grovt förtal! Svaret var som följer: ”Frågor om kollektiv strafrätt och om kriminalisering av deltagande i organisationer saknar därför betydelse i målet. Polismyndighetens återkallelsebeslut utgör inte något hinder för Xxx Xxxx att delta i vad myndigheten valt att kalla kriminella mc-gäng”.
Klubbar som vill använda sig av dessa skrivningar ombedes skicka ett mejl till: peter@payback.name  så ordnas dokument och målnummer.
  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin