Det finns inga kriminella mc-gäng!

Då media och allmänhet flitigt läser Nättidningen Payback och då allt fler nya läsare tillkommer har det en funktion att med jämna mellanrum reprisera viktiga äldre artiklar där viktigt innehåll sprids till nya läsare. Vi publicerar därför idag artikeln ”Det finns inga kriminella mc-gäng” där polisen för första gången ställts mot vägen och tvingats besvara vilka belägg de har för att någon mc-klubb skulle vara en kriminell organisation. Ta del av sanningen som ännu inte media vågat publicera!

Det finns inga kriminella mc-gäng!

Svenskt Polisväsende har under 20 års tid ensidigt hållit hov i media och inpräntat begreppet ”kriminella mc-gäng” i såväl allmänhetens som i politikers och medias medvetande. Först under det senaste halvåret har polisen ställts mot väggen och tvingats redovisa vilka belägg de har för sanningshalten i begreppet. Och, ställda mot väggen visar det sig att polisväsendet inte kan redovisa ett enda konkret belägg för begreppsbruket. Låt oss därför titta på polisväsendets så kallade ”bevis” för sakens riktighet.

Polisens fantastiska ”fyrtal”

Polisen ställdes under 2010 för första gången mot väggen i Förvaltningsrättens mål nr 386-10, där jag för övrigt själv var juridiskt ombud, och tvingades redovisa vilka bevis de kan förete för begreppet ”kriminella mc-gäng”. Fallet avsåg en persons rätt att inneha vapenlicens då han var medlem i en klubb som enligt polisen hade kopplingar till en specifik sfär. Polisens svar blev i Förvaltningsrätten: ”Polismyndigheten har använt begreppet ”kriminella mc-gäng” i målet. Begreppet har inte använts i någon särskild juridisk betydelse utan det har begagnats genom ett mer allmänt språkbruk (och användningen torde inte heller avvika från sedvanligt språkbruk)”.

När samma fall 2011 prövades i Kammarrätten, mål nr 4450-10 försökte polismyndigheten med en ny variant:”Polismyndighetens återkallelsebeslut utgör inte något hinder för Xxx Xxxx att delta i vad myndigheten valt att kalla kriminella mc-gäng”. Återkallelsebeslutet ogillades på grund av polismyndighetens obefintliga bevis i sak för någon mc-klubbs kriminalitet!

I ett annat fall angående en klubbmedlems rätt att avtjäna sitt straff med fotboja bestod polisens argumentering av att personen tillhörde ”De sammanslutningar som av rikspolisen sorteras in under grov organiserad brottslighet”.

Nyligen skickade jag ett Öppet brev till polisen i vilket jag frågade med vilken rätt de använder begreppet ”kriminella mc-gäng”? Svaret från Rikskriminalens underrättelsesektionen blev: Begreppet kriminella MC-gäng är även en direkt översättning av det engelska begreppet ”outlaw MC-gangs” (författarens kommentar: Outlaw översätts med fredlös) vilket är det vedertagna begrepp som används av brottsbekämpande myndigheter över hela världen…De brottsbekämpande myndigheterna inklusive Rikskriminalpolisens underrättelsesektion använder sig systematiskt av begreppet kriminella MC-gäng i olika rapporter, lägesbilder etc som beskriver den organiserade brottsligheten i Sverige.

http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/rikskriminalen-svarar-payback-inklusive-paybacks-motkommentar-625990

Rikskriminalens underrättelsesektion, Svenskt polisväsendes specialistenhet på så kallad mc-brottslighet, medger således att de brukar begreppet kriminella mc-gäng – inte på grund av vare sig fakta, forskningsmässiga rön eller bevis – utan enbart på grund av att begreppet är ett vedertaget begrepp som systematiskt används av de brottsbekämpande myndigheterna!?

Sammanfattningsvis

Polismyndigheterna kan således inte framlägga något som helst underlag för användandet av begreppet kriminella mc-gäng. De anser att de har rätt att kriminalisera en stor grupp av människor utefter att uttrycket är ett vedertaget språkbruk, vad de valt att kalla eller valt att sortera som kriminella mc-gäng eller slutligen för att det är ett vedertaget begrepp som systematiskt används av brottsbekämpande myndigheter.

Polismyndigheternas ovanstående svar innebär i förlängningen att en hel kultur, med alla dess medlemmar under 20 års tid kriminaliserats och tvingats löpa offentligt gatlopp utan att ansvariga polismyndigheter kan framlägga ett enda konkret bevis för att någon mc-klubb skulle vara en kriminell organisation!

Samma polismyndighet, har med mc-klubbarna som hävert tillförts historiska resursökningar räknat i såväl personal som rena intäkter samt kunnat sjösatt en särskild satsning med mc-klubbarna i fokus…

Vi kräver nu från bikerkulturens sida ett omedelbart stopp från såväl polis, politiker och medias sida att använda begreppet. Det finns inga kriminella mc-klubbar vilket väl med all önskvärd tydlighet har klargjorts av polismyndigheterna själva, enligt ovan!

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin