• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • Den särskilda satsningen mot organiserad brottslighet – En utredningsmässig härdsmälta!

Den särskilda satsningen mot organiserad brottslighet – En utredningsmässig härdsmälta!

Fredagen den 18 mars redovisade de samverkande myndigheterna resultatet av det första verksamhetsårets arbete mot den så kallade grova, organiserade brottsligheten. Redovisningen skedde dels genom en presskonferens och dels genom en rapport.

Därefter har en mängd olika media redogjort för satsningen utefter polisens skrivelser. Men hur satsningens framgång skall bedömas beror på ur vilket perspektiv man väljer att granska de redovisade resultaten och siffrorna. Och, då bilden som förmedlats av resultatet är ytlig, okritisk och tagen direkt från polisens egna bedömningar väljer jag att i korthet återge den verkliga, kontrollerbara bilden av satsningens resultat.

Konkreta siffror


Resurstimmar

 

Satsningen redovisar sammantaget 375 756 timmar. Av dessa svarar polismyndigheten själva för 333 156 timmar vilket i procent innebär 88,6 % av de sammantagna timmarna. De övriga nio myndigheterna svarar alltså för 11,4 % av timmarna tillsammans. Att polisen ensamma redovisar nästan 9 av 10 resurstimmar visar att satsningen inte är den myndighetsgemensamma satsning som polsien gärna låter påskina utan polisen är den i allt dominerande aktören!

 

Insatser

23 insatser har varit aktiva under 2010. Av dessa insatser inleddes 15 stycken redan under 2009 och 12 stycken fortsätter in i 2011. Under 2010 togs således beslut om att inleda 8 st nya insatser. En siffra som kan tyckas vara väldigt mager och knappast ger anledning till en särskild satsning. Antalet insatser skulle med lätthet och till mycket mindre kostnad kunnat inrymmas under polisens sedvanliga brottsbekämpande.

 

Insatsernas Inriktning

Av de 23 aktuella insatserna avsåg 12 st narkotika/dopingbrott, 7 st våldsbrott inkl olovlig påverkan och rån, 2 st ekobrott och varsin insats berörde tillgreppsbrott och annat. Inte heller här finns fog för en särskild satsning utan insatsernas art är av sådan natur att den borde kunnat inrymmas under sedvanligt polisarbete.

 

Antalet personer i satsningarna

 

Låt oss titta på en skrivning i rapporten: Snarare är det domar och beslut i brottsmål vid domstolarna som utgör de mest kvantitativa resultatmåttet för effekten i första hand i Sverige”.

 

313 personer har varit föremål för misstanke i samband med satsningens insatser. 220 (70,3 %) av dessa har varit föremål för misstanke rörande narkotika/dopingbrott varav 134 (72,0 %) häktats.

 

186 personer av 313 misstänkta har varit häktade vilket i procent innebär 59,4. 56 personer har dömts, i de flesta fallen ännu så länge bara i Tingsrätten, vilket ger en osäker resultatredovisning då ett flertal dömda personer i tingsrätten vanligtvis frias i hovrätten.

56 dömda av 313 föremål för misstanke, ger en procentuell andel på 17,9 % vilket i sin tur innebär att 82,1 % av de personer som varit föremål för satsningens intresse inte kunnat bindas till någon form av brottslighet! Att så många poliser, arbetar så många timmar, till så stora resurser, utan att kunna binda 82,1 % av de misstänkta personerna till en enda åtalbar brottslig gärning kan inte tolkas till att utgöra någonting annat än en utredningsmässig härdsmälta!

 

Förverkande av brottsutbyte

 

I rapporten framgår följande: “Tillgångsinriktad brottsbekämpning är en central del av den myndighetsgemensamma satsningen”! I domstolsförhandlingar uppgick förverkandeyrkanden till 46,5 miljoner kr under 2010. 3,7 miljoner har juridiskt tagits i pant (säkrats) och 100 000 kronor har förverkats genom domslut. Detta är rena och konkreta fakta i sammanhanget.

 

Hur mycket tillgångar som säkrats har redogjorts för på ett flertal ställen men närmast ingen har redovisat att endast 100 000 kronor av 46,5 miljoner yrkade har blivit förverkade genom domslut. Och det är den enda siffran av relevans i sammanhanget då säkrade tillgångar inte har vunnit gehör i domstolsförhandlingar. Resultatet av förverkandeyrkat kapital är således 100 000/46 500 000 000 = 2 promille, ett resultat som är ingenting annat än en total katastrof på ett område som rapporten pekar ut som en central del av satsningen!

 

Slutsats

 

I rapporten framgår följande skrivelse:

“Till stor del är den brottslighet och de kriminella personer som utgör insatsernas fokus, redan tidigare uppmärksammade av de samverkande myndigheterna och hade ändå varit föremål för olika brottsbekämpande aktiviteter. I vilken utsträckning det kvantitativa resultatet är ett uttryck för ett mervärde kan ännu inte slås fast!”

 

För att en resurskrävande särskild satsning skall ha en funktion skall den uppenbart kunna skapa ett mervärde för den brottsbekämpande verksamheten. Det finns ingenting i rapporten som tyder på att ett sådant mervärde skapats eller kommer att skapas av den särskilda satsningen mot grov, organiserad brottslighet. Tvärtom tyder alla siffror på att satsningen arbetar mot sådana företeelser som normalt sett inrymts inom sedvanligt brottsbekämpande polisarbete – till betydligt mindre kostnader!

 

Länk till förra Paybackinlägget om den särskilda satsningen:
http://www.payback.name/?p=1349
Redovisning av resultatet av den särskilda satsningen mot grov, organiserad brottslighet:
http://www.regeringen.se/content/1/c6/16/38/12/0c829be0.pdf

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin