• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • Danmark tillsätter utredning för att förbjuda bikers att uppehålla sig i klubblokaler!

Danmark tillsätter utredning för att förbjuda bikers att uppehålla sig i klubblokaler!

Payback har tidigare uppmärksammat situationen för bikers runt om i världen som i Tyskland, Australien och senast i Sverige via de motionsförslag som lagts fram av olika partier. Tiden är nu kommen till att titta på ett utrednings-direktiv som framlagts i Danmark rörande bikerklubbhus.

KOMMISSORIUM
for
Udvalg om indsatsen over for rockerborge

I det lovforslag (L 112 af 15. januar 2014), som ligger til grund for den seneste lovændring, er der medtaget administrative tiltag, der skal styrke indsatsen over for rockerborge yderligere. Det drejer sig for det første om, at Miljøministeriet og Justitsministeriet i fællesskab vil udarbejde en ny vejledning til landets kommuner, der mere målrettet belyser og tydeliggør de muligheder, som planloven indeholder i forhold til indsatsen mod rockerborge, og som dermed bl.a. vil kunne give kommunerne mulighed for at være på forkant i forhold til uønsket opførelse og anvendelse af bygninger mv.

For det andet skal der ske en revision af vejledning nr. 9858 af 12. november 2003 om offentlige myndigheders udveksling af personoplysninger som led i den koordinerede myndighedsindsats over for rockeres kriminalitet, da der siden udarbejdelsen af vejledningen bl.a. er sket ændringer i de lokale samarbejdsformer og regelgrundlaget om udveksling af personoplysninger mellem forvaltningsmyndigheder.

3. I forbindelse med folketingsbehandlingen af lovforslaget blev det også drøftet, om det er muligt at give myndighederne øget adgang til at forbyde ophold i rockerborge. Drøftelserne skete med afsæt i de nuværende regler i henholdsvis lov nr. 907 af 15. oktober 1996 om forbud mod ophold i bestemte ejendomme (rockerloven) og lov nr. 471 af 7. juni 2001 om forbud mod besøgende i bestemte lokaler (hashklubloven). Planloven, der indeholder mulighed for under visse betingelser at forhindre etablering af rockerborge, blev også gjort til genstand for drøftelser.

4. Regeringen finder, at indsatsen mod rockerborge er et vigtigt område, når det gælder bekæmpelse af rocker- og bandekriminalitet. Det er væsentligt, at myndighederne har de bedst mulige redskaber til at sætte ind over for eksisterende rockerborge og forhindre nye rockerborge i at blive etab-leret – ikke mindst i boligkvarterer.

Regeringen nedsætter derfor et udvalg, der skal kortlægge de praktiske problemer med rockerborge og beskrive de gældende regler, der er relevante i forhold til myndighedsindsatsen over for rockerborge.
Udvalget skal endvidere – bl.a. under inddragelse af de hidtidige erfaringer på området – komme med forslag til, hvordan indsatsen over for rockerborge kan styrkes.

I den forbindelse skal udvalget overveje, om det er muligt at ændre lovgivningen, så myndighederne får øget adgang til at gribe ind over for rockerborge, bl.a. ved en udvidet adgang til at kunne forbyde ophold i en rockerborg.

Udvalget skal desuden overveje mulighederne for at iværksætte yderligere administrative tiltag på området, bl.a. med hensyn til at styrke den koordinerede og sammenhængende myndighedsindsats over for rockerborge. Det forudsættes, at udvalget udarbejder et udkast til en ny vejledning til landets kommuner, der målrettet belyser og tydeliggør de muligheder, som planloven indeholder i forhold til indsatsen mod rockerborge. Udvalget skal desuden udarbejde udkast til en revideret vejledning om offentlige myndigheders udveksling af personoplysninger som led i den koordinerede myndighedsindsats over for rocker- og bandekriminalitet.

Udvalget kan i øvrigt komme med forslag til andre initiativer til bekæm-else af rocker- og bandekriminalitet, der har naturlig sammenhæng med indsatsen over for rockerborge.

Hvis udvalgets anbefalinger nødvendiggør lovændringer, skal udvalget udarbejde udkast hertil.

5. Udvalget skal så vidt muligt færdiggøre sit arbejde i løbet af sommeren 2015.

Länk till utredningsdirektivet:
http://www.justitsministeriet.dk/sites/default/files/media/Pressemeddelelser/pdf/2014/kommissorium%20for%20rockerborgsudvalg.pdf

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin