• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • Bikerskolan: Har jag rätt att fota och filma Polisen? Har polisen rätt att fota eller filma mig?

Bikerskolan: Har jag rätt att fota och filma Polisen? Har polisen rätt att fota eller filma mig?

 Unite&Fight

I de artiklar vi publicerar under namnet Bikerskolan, och som betydligt längre fram är tänkt utmynna i en sammanhållen bok under arbetsnamnet Svea Rikes Bikerlag, har vi nu kommit till ämnet foto och filmning. Närmare bestämt frågorna om jag/vi som enskild person eller klubb har rätt att filma polisen men även frågan om polisen har rätt att fota eller filma dig.

Du har alltid rätt att filma eller fotografera polisen under tjänsteutövning!

Du har som person eller klubb alltid rätt att filma med bild- och ljudupptagning samt fotografera myndighetsperson under tjänsteutövning. Under myndighetsperson ingår såväl poliser av alla sorter, ordningsvakter, kronofogde under tjänsteutövning samt personer från Skattemyndigheten vilket brukar vara de myndighetspersoner som samarbetar med polisen ute på fältet exempelvis.

Det enda du här behöver betänka är att du inte filmar eller fotar på ett såpass närgånget sätt att det kan uppfattas såsom ofredande och att det sker under tiden myndighetspersonen utövar arbete i tjänsten. Det är exempelvis inte tillåtet att fotografera poliser utanför tjänsten eller exempelvis i hans/hennes privata hem.

Polisens fotografering/filmning av enskild person eller klubb

Att fotografera person, väst, tatueringar, supportmärken m.m utgör myndighetsutövning och får endast ske på frivillig basis då det i annat fall är frågan om tvångsmedel som kräver uttryckligt lagstöd.

Polisen har alltså ingen rätt att mot någons eller någras vilja fotografera eller filma. För att övergreppet ska vara uppenbart rekommenderas att du/ni om fotografering aktualiseras tydligt deklarerar att ni inte tillåter eller medger
fotografering/filmning!

Lag och beslut

Rättegångsbalken 28:14 säger: Av den som är anhållen eller häktad må fotografi och fingeravtryck tagas; han vare ock underkastad annan dylik åtgärd. Vad nu sagts gälle ock annan, om det erfordras för vinnande av utredning om brott, varå fängelse kan följa.

I Förordning 1992:824 fastslås följande om fotografering i 2:a paragrafen:

Fingeravtryck och fotografi skall, med stöd av föreskrifterna i Rättegångsbalken 28:14  tas av den som har:

– häktats som misstänkt för brott,

-anhållits som misstänkt för brott, om den anhållne är okänd och undandrar sig att uppge namn, hemvist eller födelsetid eller lämnar uppgifter om dessa förhållanden som kan antas vara osanna,

– anhållits som misstänkt för brott, om fingeravtryck eller fotografi kan behövas för att utreda om den anhållne har begått brottet eller något annat brott eller annars för att få till stånd erforderlig utredning eller om den anhållne anses farlig för den allmänna säkerheten eller laglydnaden.

Således äger polisen rätt att fotografera om person är anhållen eller häktad och inte i några andra fall då det i andra fall saknas nödvändigt, positivt lagstöd varför polisåtgärden är att betrakta såsom en tvångsåtgärd.

Polisen har fått kritik från JO eller JK för att utan lagstöd, det vill säga olagligt ha fotograferat personer ur framförallt bikerkulturen, vid inte mindre än 7 tillfällen. JO och JK, har bedömt att polisen inte utan uttryckligt lagstöd får fotografera enskild med tvång eller annars mot dennes vilja.

JO-besluten ifråga har ämbetsberättelseplats alternativt diarienummer: JO 1999/2000 s. 91, JO 2004/05 s. 98 och JO dnr 2366-2007 samt JK dnr 1002-00, JO 3445-2011, JO 3446-2011 samt JO 586-2012.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin