• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • Bikerkulturen strikes back! Payback och Outbreak MC anmäler väst- och klädförbud i krogmiljö till Europadomstolen!

Bikerkulturen strikes back! Payback och Outbreak MC anmäler väst- och klädförbud i krogmiljö till Europadomstolen!

Paybacks Europadomstolsärende består av en mängd olika ärenden sammanförda till ett jättelikt ärende. Materialet är i det närmaste färdigt men inväntar två principiellt viktiga ärenden vilka väntas inkomma inom de närmaste veckorna.

Payback och Outbreak MC polisanmälde två krogar i somras

I juli månad polisanmälde Payback Sverige såsom juridiskt ombud för Outbreak MC:s räkning avvisning från krogmiljön i två fall. Fallet prövades av åklagaren som beslöt att lägga ned förundersökningen då brott ej kunde styrkas varpå överprövan i ärendet begärdes som rönte samma öde. Payback skickade då en förfrågan till Kammaråklagaren i ärendet och begärde ett förtydligande över nedläggningsbeslutet i avsikt att kunna föra ärendet vidare till Europadomstolen. Kammaråklagaren besvarade brevet och förtydligade nedläggningsbeslutet enligt följande:  Brottsbalken 1 kap 1 stadgar följande: ”Brott är en gärning som är beskriven i denna balk eller i annan lag eller författning och för vilken straff som sägs nedan är föreskrivet…. Mitt svar på din fråga är alltså att det i Sverige krävs att en handling/ett förfarande, för att vara straffbar/t, låter sig med vedertagna tolkningsmetoder inordnas under ett straffbuds ordalydelse.

Det intressanta i sammanhanget är att polisanmälan avsiktligt avsåg brott mot Yttrandefriheten i grundlagen och brott enligt Europakonventionen varför det som Kammaråklagaren i brevet säger är att brott mot Grundlagen och i detta fallet än viktigare mot Europakonventionen inte kan prövas i Sverige då sådana gärningar inte är straffbara eller är förbundna med straffpåföljd!

Riksdagsmotion och Europadomstolsanmälan

Socialdemokraterna lade nyligen en motion om förbud mot västar i såväl offentliga lokaler som på restauranger. För att inte riskera att stå med ett redan genomfört västförbud efter två riksdagar, vilket är villkoret för en grundlagsändring, redan 2014 återtar bikerkulturen nu initiativet. Skrivelsen kring västförbuden finns redan och materialet är ihopsamlat och infört i det större Europadomstolsärendet. Men då det Europadomstolsärendet är väldigt omfattande föreligger risken att ärendet inte färdigbehandlats vid  tiden för en framtida röstning om ett västförbud efter riksdagsvalet 2014. För att inte riskera att västförbudet först genomförs bryter vi därför loss västförbudet i krogmiljö från det större ärendet och anmäler ärendet separat.

Kraven för att klaga till Europadomstolen är att alla nationella rättsmedel uttömts (artikel 35) eller att inte staten ifråga har möjliggjort tillgång till ett effektivt rättsmedel inför en nationell myndighet. I fallet med polisanmälan av två privata krogar kan inte svensk domstol pröva ärendet då straffsanktioner saknas för ett gärning som enligt åtta olika domslut i frågan bryter mot Yttrandefriheten i Regeringsformen såväl som i Europakonventionen därför saknas ett effektivt rättsmedel inför en nationell myndighet i Sverige och de nationella rättsmedlen är uttömda vad gäller västförbud på privata etablissemang.

Därför har också Payback och Outbreak MC valt att anmäla västförbud på privatägda krogar separat till Europadomstolen för prövning och därvid få till en snabbare prövning och stoppa och föregå en eventuell grundlagsändring rörande västar.

Paybacks offensiva program för 2012 har därmed startat. Tjuvstartat, men jag tror knappast någon klagar…

Länk till artikeln om polisanmälan om västförbud:

http://www.payback.name/?p=3163

Länk till motionen om västförbud:
http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=410&typ=mot&rm=2011/12&bet=K358

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin