• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • Bikerskolan: Om olaga återkallat ordningsvaktsförordnande & Polisens ”bikeronani”!

Bikerskolan: Om olaga återkallat ordningsvaktsförordnande & Polisens ”bikeronani”!

Bakgrund

Polisen har återkallat ett förordnande för en person som är medlem i en bikerklubb som ”sympatiserar” med Hells Angels MC. Artikeln handlar då om att genomgå det lagstöd polisen menar sig ha för att återkalla tillståndet på grundval av medlemskap i en bikerklubb som verkar under skydd av grundlagens och europakonventionens skyddade föreningsfrihet och som i sin tur umgås med en annan grundlags- och europakonventionsskyddad bikerklubb…

Vad säger lagen?

För att kunna avgöra om polismyndigheten äger lagstöd för återkallelsen av ordningsvaktsförordnandet behöver vi genomgå dels lagtexten och dels förarbetena kring lagen.

Vi börjar med att titta på den direkta lagstiftningen som återfinns i  Lag (1980:578) om ordningsvakter. Kvalifikationskravet i 4:e paragrafen säger följande:

Endast den får förordnas till ordningsvakt som med hänsyn till laglydnad och övriga omständigheter är lämplig för uppdraget och har fyllt 20 år. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar föreskrifter om ordningsvakternas utbildning. Lag (2014:401)

Tilläggas bör härunder att paragrafen ändrats en gång sedan lagen tillkom 1980. Paragrafen ändrades så sent som under 2014 utefter Prop. 2013/14:110 och bet. 2013/14:JuU23. En ändring som dock endast resulterade i eliminerande av ett ålderskrav på maximalt 65 år för att kunna erhålla förordnande såsom ordningsvakt.

Förarbeten till lagen om ordningsvakter 1980:578

För att avgöra vad som avses med laglydnad och övriga omständigheter måste såväl vi som polismyndigheten gå tillbaka till lagens förarbeten vilket i fallet med lagen om ordningsvakter innebär följande dokument:

Prop. 1979/80:122, JuU 1979/80:44, rskr 1979/80:391 samt Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262

Ur propositionen 1979/80:122 om ordningsvakter och bevakningsföretag, citerar vi från sidan 35:

När det gäller personprövningen av den som skall förordnas till ord­ningsvakt anser utredningen att det även i fortsättningen bör krävas att den som skall förordnas har gjort sig känd för laglydighet samt i övrigt är lämplig alt utöva ordningsvaktsverksamhet. Vidare föreslår utredningen att som villkor skall gälla att personen har fyllt 20 år men inte 65 år.

Föreskrift om prövning av den medborgerliga pålitligheten anses inte er­forderlig med hänsyn till de inskränkningar som föreslås beträffande ord­ningsvakternas tjänstgöringsuppgifter. Det föreslås vidare att giltighetsti­den för förordnandena tidsbegränsas. Som skäl härför anförs vikten av att ordningsvaktens lämplighet regelbundet omprövas och betydelsen av att polismyndigheterna har kontroll över ordningsvakterna. Som lämplig tids­period för förordnandena föreslås tre år. Även kortare tid bör dock kunna förekomma.

Utredningen anser det inte vara möjligt att lämna några närmare anvis­ningar om de omständigheter som kan föranleda att ett ordningsvaktsför­ordnande skall återkallas. Utredningen påpekar emellertid att ett förord­nande bör kunna återkallas om ordningsvakten utan giltig anledning vägrar alt åta sig uppdrag.

Ur samma, ovanstående angivna proposition framgår även ur specialmotiveringen kring paragraf 4:s utformning, sidan 67, följande:

4 § Första meningen anger de krav som ställs på den som skall förordnas till ordningsvakt. En prövning har förutsatts med avseende på både laglydnad och allmän lämplighet. Det bör i dessa hänseenden ställas relativt höga krav med hänsyn till ordningsvaktsuppdragets karaktär. Det bör anmärkas att något krav på särskild prövning av den medborgerliga pålitligheten inte har ställts upp.

Slutsatser avseende polisens lagstöd för återkallande av ordningsvaktsförordnandet

Det framgår således inte någonstans i lagens förarbeten annat än att vad som ska ligga till grund för bedömningen huruvida en person ska anses lämplig att vara förordnad ordningsvakt är individens laglydnad och ingenting annat.

I aktuellt fall har personen ett ”rent brottsregister” vilket vill säga att han ej har gjort sig skyldig till brottsliga gärningar varför han till fullo måste anses uppfylla kravet på laglydnad.

Ur lagens förarbeten framgår även tydligt att övriga omständigheter såsom medborgerlig pålitlighet ej är erforderlig då med hänsyn till ordningsvakternas tjänstgöringsuppgifter och förordnandets begränsning i tid. Särskilt betonas i specificerat stycke att någon särskild prövning av den medborgerliga pålitligheten inte har ställts upp. 

Under medborgerlig pålitlighet faller en för polisen misshaglig föreningstillhörighet och det är enligt lagens förarbeten en sak polisen ej ska pröva! Därför sker också ett återkallande av ett återkallande av ett ordningsvaktsförordnande på olaga grund då polisen anför direkt och indirekt föreningstillhörighet såsom grund för återkallat förordnande!

Vad Polismyndigheten därför har att prova är endast individens laglydnad vilken ej kan ifrågasättas då han ej gjort sig skyldigt till någon form av brottsliga gärningar.

Polisen har även vid två tidigare tillfällen utrett och förnyat personens förordnande som ordningsvakt under den tid han varit medlem i nuvarande klubb. Polisen har således vid två, tidigare tillfällen godkänt att personens medlem-skap i samma mc-klubb varit förenligt med hans förordnande såsom ordningsvakt varför de självklart inte vid ett senare, tredje tillfälle kan anföra samma medlemskap emot personen.

Något stöd för att inskränka en persons ordningsvaktsförordnande på grund av föreningstillhörighet saknas varför polismyndighetens åtgärd också saknar lagstöd vilket i förlängningen innebär att åtgärden är olaglig i det den bryter mot såväl grundlag som europakonventionen.

Att som Polismyndigheten anföra en indirekt kriminalisering, via en individs lagliga klubbs samröre med annan laglig mc-förening är därigenom i ännu högre grad olaglig och utan all form av juridisk relevans och bärighet.

Vidare skrevs texten till den ursprungliga propositionen redan 1979, det vill säga fjorton år före den första internationella mc-klubben etablerades i Sverige. Lagen om ordningsvakter och paragraf 4:s kvalifikationskrav på laglydnad kan därför inte användas såsom ett argument för att på olaga grund utestänga medlemmar i någon enda mc-klubb och än mindre medlemmar i mc-klubbar med umgänge eller samröre med annan mc-klubb.

Lagens intention kan helt enkelt inte ha varit att utestänga mc-klubbsmedlemmar då den författades vid en sådan tidpunkt varför lagen ej kan tolkas eller tillämpas för att återkalla ett ordningsvaktsförordnande eller utestänga mc-klubbsmedlemmar från ett förordnande som ordningsvakt!

”Att stödja kriminell verksamhet och vara vakt är ungefär som att vara dömd för pedofil och jobba på dagis”

I Expressens artikel uttalar sig Ann-Christin Bech, ansvarig för polisens tillstånd till ordningsvakter enligt följande:

Att stödja kriminell verksamhet och vara vakt är ungefär som att vara dömd för att vara pedofil och jobba på dagis.

Hon menar att man måste styra vilka som har befogenheter över andra människor.

– Som ordningsvakt har man vissa befogenheter och vissa saker är inte förenliga med det. Det är dessutom en kriminell förening. Det är noga reglerat i lagen vilka krav som ställs på ordningsvakterna. Polisen sysslar inte med kriminell verksamhet.

Paybacks kommentar 

Ann-Christin Bech är ett typiskt exempel på en sådan polis som aldrig borde antagits på polisutbildningen och än mindre borde kunnat genomgå utbildningen och blivit polis. Hon saknar helt den värdgrund som bör känneteckna en god polis. Med detta menar vi en förmåga att sätta sig in i den lagstiftning som reglerar de ansvarsuppgifter hon tilldelats.

Att vara ansvarig för ordningsvaktstillstånden förutsätter att ansvarig person till fullo äger kännedom om såväl lagtexten som de förarbeten som ligger till grund för lagens tillämpning. Med sina uttalanden i artikeln påvisar hon direkt att hon inte äger den kunskap och kompetens som hennes befattning förutsätter då hon inte vet vad lagen säger och vilka kriterier hon ska bedöma en ordningsvakts juridiska lämplighet utefter.

Vidare äger Bech inte kännedom om att ingen förening eller organisation i Sverige är kriminaliserad vilket innebär att ingen förening heller kan kallas en kriminell förening! Lika enkelt som sagt men tydligen är Bech inte heller förtrogen med de enklaste juridiska rättssatserna.

Vad avser uttalandet om pedofil vill vi, att det förutom att vara högst olämpligt och utgörande direkt förtal mot personen, också kontra med att utväxla påståenden:

När regering och riksdag 2008 beslutade att förstärka polisen för att effektivare kunna bekämpa och lösa brott gjorde de sig skyldiga till ett kardinalfel: För det är lika naivt att ge polisen mer pengar för att lösa brott som det är urbota korkat att tro att de skulle använda resurserna till någonting annat än utökad bikeronani!

Historien har gett oss rätt. Trots betydligt utökade resurser löser polisen idag faktiskt färre brott framförallt för att de valt att lägga största delen resurserna på en närmast resultatlös jakt på bikers istället för att fokusera på kärnverksamheten: Att lösa, klara upp och bekämpa brott! Gör om, gör rätt!

Fotnot: Citatet ovan är inspirerat från den danske försvarsadvokaten Peter Secher Schmidt som uttalade följande i samband med en artikel: Politikerne fisker billige stemmer på denne fetishfiksering på rockere. Der er tale om rendyrket rockeronani

Ordningsvaktsartikel

Proposition 1979/80:122:
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Propositioner-och-skrivelser/om-ordningsvakter-och-bevaknin_G303122/?html=true

Länk till inlägg kring Bikeronani:
http://www.payback.name/?p=13586

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin