• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • Bikerskolan: Allt om serveringstillstånd, festinbjudningar, allmänna och slutna fester inklusive juristutlåtanden!

Bikerskolan: Allt om serveringstillstånd, festinbjudningar, allmänna och slutna fester inklusive juristutlåtanden!

nyannons2jpeg

Öppen eller sluten fest? Vad gäller?

Vi inleder avsnittet kring Serveringstillstånd samt Öppna och Slutna fester med att titta på de avsnitt inom Alkohollag 2010:1622 som reglerar dessa företeelser för att avsluta med råd och omdömen.

Alkohollagen reglerar i 8:e kapitlet vilka kriterier som gäller angående Öppna och Slutna fester enligt lag:

8:1 För servering av spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker krävs tillstånd av den kommun där serveringsstället är beläget (serveringstillstånd).

8:1 a Serveringstillstånd krävs inte om serveringen:

1. avser ett enstaka tillfälle för i förväg bestämda personer,
2. sker utan vinstintresse och utan annan kostnad för deltagarna än kostnaden för inköp av dryckerna, och
3. äger rum i lokaler där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av alkohol- eller lättdrycker. Lag (2012:205).

8.2 Serveringstillstånd kan meddelas för servering till allmänheten eller i förening, företag eller annat slutet sällskap. Tillståndet kan avse servering året runt eller årligen under en viss tidsperiod (stadigvarande serveringstillstånd). Det kan även avse en enstaka tidsperiod eller ett enstaka tillfälle (tillfälligt serveringstillstånd).

Krav för att erhålla ”Stadigvarande Serveringstillstånd?

Kraven för att erhålla permanent serveringstillstånd regleras i Alkohollagen 8:11 och 12:

11 § En ansökan om stadigvarande serveringstillstånd får inte bifallas utan att polismyndighetens yttrande har inhämtats. Detsamma gäller, om det inte rör sig om arrangemang av endast obetydlig omfattning, tillfälligt serveringstillstånd för servering till allmänheten.

Polismyndigheten ska i sitt yttrande redovisa samtliga omständigheter som ligger till grund för myndighetens bedömning i det enskilda fallet och särskilt yttra sig om sökandens allmänna lämplighet för verksamheten.

12 § Serveringstillstånd får endast meddelas den som visar att han eller hon med hänsyn till sina personliga och ekonomiska förhållanden samt omständigheterna i övrigt är lämplig att utöva verksamheten samt att verksamheten kommer att drivas i enlighet med de krav som ställs upp i denna lag.

Sökanden ska genom att avlägga ett prov visa att han eller hon har de kunskaper om denna lag och anslutande föreskrifter som krävs för att på ett författningsenligt sätt utöva serveringsverksamheten.

Kommentar: MC-klubbar kan sägas behöva anpassa fester och träffar till att falla under Alkohollagen 8:1 då polisen i praktiken har yttranderätt vid ansökan om serveringstillstånd. I verkligheten har Polismyndigheten inte bara yttranderätt utan även i praktiken beslutsrätt då kommuner visat sig lägga sig platt inför polisens bedömningar.

Polisen har bestämmanderätt att uttala sig om ett stadigvarande serveringstillstånd samt stå för bedömningen av enskilda personers lämplighet, med hemvist inom bikerkulturen, utefter hans/hennes personliga lämplighet. I praktiken medför det att vägen med severingstillstånd ej är framkomlig då polisens ord i sammanhanget har visat sig närmast vara gudaord, för såväl kommun som domstol, och bikers i sammanhanget är chanslösa att få serveringstillstånd oavsett framgångsrikt genomfört prov eller ej. Personen kommer inte att få ett posistivt omdöme rörande hans/hennes allmänna lämplighet för att erhålla serveringstillstånd. (Alkohollagen 8:11)

———————————————————————————————————–

Juristråd kring festinbjudan och alkoholservering

I samarbete med en Svensk bikerklubb, och utefter att två skilda jurister dels nedtecknat förhållningsregler och dels som konsult nagelfarit reglerna, följer här en sammanställning över juristernas syn på hur man kan anordna en bikerfest utan serveringstillstånd. Observera dock att de nedanstående reglerna och förhållningsorderna är
juristernas tolkning av en lag där rättspraxis på området saknas. Det finns således inga juridiska garantier för att de håller i ett rättsärende även om juristerna tolkar dem såsom giltiga!

Festinbjudningars utformning

Vi börjar med att publicera råd kring hur inbjudningar måste utformas och riktas för att ett godkänt serveringstillstånd skall förbli giltigt:

Inbjudan till slutna grupper som “SBM-anslutna klubbar och inbjudna vänner” kommer även i fortsättningen att vara okay! Inbjudningar utan dessa förbehåll, riktade mot ospecificerade grupper, via Facebookgrupper eller andra internetsidor kommer att medföra indragna eller uteblivna serveringstillstånd.

Enligt juristerna så behöver bikerklubbar inte söka alkoholtillstånd under förutsättning att man bara har inbjudna gäster samt att man inte tar inträde.

För att inte behöva söka alkoholtillstånd krävs att serveringen uppfyller kraven i Alkohollag 8:1:
1. avser ett enstaka tillfälle för i förväg bestämda personer,
2. sker utan vinstintresse och utan annan kostnad för deltagarna än kostnaden för inköp av
dryckerna, och
3. äger rum i lokaler där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av alkohol- eller lättdrycker.

Aktuellt juridiskt ärende

En mc-klubb i Linköping drabbades under 2011 av ett bakslag inför en invigningsfest. Det tillfälliga serveringstillstånd som klubben tidigare erhålit från Socialnämnden drogs in. Orsaken var att klubben utannonserat festen på “internetbaserade hemsidor” samt på sin Facebookgrupp. Socialnämnden gör därför bedömningen att festen inte längre kunde bedömas vara en privat tillställning varför tillståndet kallades tillbaka av nämnden.

Socialnämnden motiverade beslutet enligt följande: En fest med ett tillfälligt serveringstillstånd ska gälla en i förväg väl definierad grupp och får inte rikta sig till allmänheten. Nu kunde vi se att inbjudan via internet gått ut till 800 personer. 

Beslutet innebar  inget förbud att hålla festen. Socialnämnden kontrollerar inte heller festens utförande då det i nämndens uppdrag bara ligger att genomföra kontroller av givna serveringstillstånd. Nämnden informerar dock polisen och klubben kan inte sälja alkohol under festen.

Länk till artikel:
http://www.corren.se/ostergotland/linkoping/artikel.aspx?articleid=5545701

Praktisk lösning på festförfarande utan alkoholtillstånd

Vi utgår från medlemmarna A, B och C. Om A fyller år och har privat fest i sin bostad är alkohollagens undantag tillämplig. Om B fyller år och har privat fest i sin bostad är alkohollagens undantag tillämplig. Om C fyller år och har privat fest i sin bostad är alkohollagens undantag tillämplig. Endast av den anledningen att A, B och C håller sina respektive födelsedagsfester i en och samma lokal fråntar inte festerna dess karaktär av privat fest varför undantaget i alkohollagen fortfarande är tillämpligt. Tvärtom, visar hållandet av festerna i lämplig lokal ansvarstagande.

Födelsedagsfesterna, som är privata, hålls i klubbens lokaler av respektive person. Eftersom klubben har flera medlemmar är det ju inget konstigt att 4-5 fester hålls årligen. Det är inte tillåtet att ta ut inträde till sådan fest. Förutsättningen är också att vakter finns vid grindarna under hela festen.

En bikerklubbs festregler

1.Fest hålls ett par gånger (3-4) av enskilda medlemmar som brukar klubbens lokaler (privat fest) och en gång per år hålls en årsfest av bikerklubben (sluten fest)

2. Endast inbjudna gäster som uppvisar inbjudningskort (som inte är överlåtbara och som EJ kan fås på plats) är välkomna

3. Att endast inbjudna gäster har tillträde regleras genom att endast en av grindarna är öppna och försedd med vakter som kontrollerar insläppet

4. Om liveband används överstiger inte decibelnivån 115 db

5. Inget inträde erhålls, inbjudningskorten är endast till för att kontrollera gästerna

6. Alkohol kommer att serveras under kontrollerade former till ett självkostnadspris

7. All öl till försäljning måste vara svensk.

I och med p. 1-3 uppfyller bikerklubben kraven för att inte behöva söka tillstånd eftersom festen är enskild och inte en allmän sammankomst enligt 2 kap. 1 § ordningslagen samt följer de av Socialstyrelsen utfärdade allmänna råden avseende ljudnivån. Reglerna i p. 4-5 innebär att bikerklubben uppfyller undantaget i 8 kap. 1 § 3 st. alkohollagen för att inte behöva söka serveringstillstånd. Detta gäller såväl när enskilda medlemmar av föreningen håller fest i bikerklubbens lokaler som när föreningen håller fest för dess medlemmar och inbjudna gäster.

Det är VIKTIGT att dessa regler följs eftersom vi som enskilda medlemmar och som klubb som helhet strävar efter att följa LAGEN!

Straffbestämmelser enligt alkohollagen:

Säljs alkohol i strid med alkohollagen (utan att tillstånd sökts) gäller enligt Alkohollag 11 kap. 3 § 1 p. böter eller fängelse i två år och för detta krävs visad oaktsamhet eller uppsåt. Är agerandet att betrakta som ringa utgår inte straff.

Här gäller samma som för årsfesten ovan; ni har gjort en grundlig research för att handla inom lagen ramar varför oaktsamhet inte kan anses föreligga. Skulle oaktsamhet ändå anses föreligga så är det att betrakta som ringa varför inget straff utgår!

Alkohollag:
http://www.corren.se/ostergotland/linkoping/artikel.aspx?articleid=5545701

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin