Allt omkring anmälningar till Justitiekanslern (JK)!

Årsmöte2016.PDF

Justitiekanslern (JK) – anmälan

JK:s huvuduppgifter

Justitiekanslern (JK) kan sägas vara statens jurist.

JK:s är en myndighet under regeringen vars huvuduppgifter är:
– att ha tillsyn över myndigheter och domstolar
– att företräda staten i tvister i domstol
– att reglera skadeståndsanspråk mot staten
– att vara åklagare i tryck- och yttrandefrihetsmål
– att vara regeringens juridiska rådgivare

JK:s roll i skadeståndsärenden skildras i separat Skadeståndsartikel. I denna artikel fokuserar vi på JK:s roll att utöva tillsyn över myndigheter och domstolar.

Tillsynsärenden

När det avser tillsynsärenden över myndigheter, tjänstemän och domstolar kan JK och JO sägas ha ungefärligen samma roll. Det finns dock vissa begränsningar i JK:s tillsyn. JK kan sägas ha en mer övergripande tillsyn och kontroll över att lagar och författningar efterlevs än JO. JK:s verksamhet är mer inriktad på att upptäcka systematiska fel i den offentliga verksamheten.

JK uttrycker befogenheterna och tillsynsmöj-lighetena på följande vis: Enligt Justitiekanslerns instruktion ska ett klagomål prövas av Justitiekanslern bara om frågans beskaffenhet ger Justitiekanslern anledning att ta upp saken till prövning. Till detta kommer att Justitiekanslern är vad som brukar kallas ett extraordinärt tillsynsorgan.

Justitiekanslern är på grund av vad som nu har sagts i princip fri att avgöra vad som ska tas upp till prövning och vad tillsynen ska inriktas på.

Justitiekanslern avgör själv om ett klagomål ska föranleda någon åtgärd här. Justitiekanslern behöver inte motivera sitt beslut och beslutet kan inte överklagas. Den granskning som utförs avser i princip aldrig bedömningar i sak. Granskningen är i stället främst inriktad på tillämpningen av gällande regler för hur mål och ärenden ska handläggas. Justitiekanslerns uppdrag omfattar inte heller att hjälpa allmänheten med svar på allmänna juridiska frågor.

Vilka ärenden kan JK inte granska?

Det finns en rad undantag av ärenden som JK inte kan granska:

– JK kan inte granska företag, regeringen eller statsråd och inte heller riksdagens myndigheter eller anställda och uppdragstagare vid riksdagens myn-digheter.

– JK kan inte granska domstols avgörande i sak eller de bedömningar i övrigt som myndigheten eller domstolen har gjort.

– JK kan inte granska beslut eller en åtgärd i ett pågående ärende

– JK kan inte granska händelser eller förhållanden som ligger mer än två år tillbaka i tiden.

– JK kan inte granska förhållanden som en annan myndighet utreder eller har utrett.

– JK kan inte granska ärenden som prövas eller har prövats av Riksdagens ombudsmän (JO).

– JK kan inte granska ärenden som berör beslut att inleda, inte inleda eller lägga ned en förundersök-ning eller att väcka, inte väcka eller lägga ned ett åtal.

– JK kan inte granska ärenden som berör en påstått brottslig gärning.

– JK kan inte granska anmälan som rör förhållanden mellan arbetsgivare och arbetstagare.

Se förteckning i detalj över vad JK ej utreder:
http://jk.se/ersattning-klagomal/Info.aspx

Anmälan

Det finns ingen färdig blankett att fylla i och inskicka för JK-anmälan.

Vill du klaga till myndigheten så skriver du till JK och förklarar vad ärendet berör, på vilket sätt du menar du behandlats orättfärdigt och vilken ändring du vill få till stånd. På samma sätt förfar du om du vill att JK ska öppna ett tillsynsärende över en form av systematiska fel i en offentlig verksamhet. Du kan skicka anmälan till JK antingen per post eller per e-mejl.

Du kan anmäla anonymt eller genom att uppge namn och adress. Anmäler du anonymt eller via mejl, utan att uppge namnuppgifter i meddelandetext eller som underskrift i mejlet, kommer du inte att erhålla något personligt svar från JK rörande din anmälan.

Även anonyma anmälningar kan dock föranleda JK att öppna ett tillsynsärende.

Adressuppgifter till JK är:

Justitiekanslern
Box 2308
103 17 Stockholm
registrator@jk.se

OBS! I Lagboken kommer att återfinnas en speciell artikel om skadestånd som söks hos Justitiekanslern.

Länk till Justitiekanslerns hemsida:
http://jk.se/

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin